کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﺑﮫ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ

ي در دھﮫ

ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء اﻟﻠﮫ

1860

ﮐﺮده اﻧﺪ، آن ھﻢ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻠﮑﮫ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺟﮭﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ. در ﺧﯿﻠﻲ از اﻟﻮاح ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻻ زم اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻔﻊ آن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ، اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻠﻲ ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. از ﺳﺎل 1860 ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ روي ﻣﻮﺿﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ر اﻧﺪ. ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮ دﻣﺎن اول اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و رأي دادن و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن را دارﯾﻢ. رأي و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺟﻤﮭﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎم ﻣﺸﻮرت ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﺮدم داده ﺷﻮد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﻲ

ﻗﻀﺎوت ھﺮ ﮐﺲ ھﻤﺎن ﻗﺪر درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ رأي دﯾﮕﺮي و ﯾﺎ رأي ﮐﺴﻲ ﮐﮫ روي ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ، اﻣﮑﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺤﺚ ﮐﻠﻲ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﯾﻘﺎن ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دور ﻣﻲ زﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ اي آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮا ﻧﺎﯾﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ او ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﮭﻲ را ﺑﻔﮭﻤﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﻲ در ﻇﮭﻮري وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﮫ. اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ و ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻗﻮاي ادراﮐﺶ داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد. ﺧﻼﺻﮫ ي آن ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﯾﻘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ: اﻧﻘﻄﺎع از ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ در آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارد ً را ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻲ و

ﮔﻮﻧﮫ

ﻣﻲ

Made with