کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ي رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﻲ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ داﻧﺪ ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺮﺑ ﻲ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ، ﯾﺎ آن دﯾﮕﺮي اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ – ﮐﮫ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ - ﺷﻮد: » اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺠﺎب اﻻﮐﺒﺮ. « ھﻤﻮاره در ھﺮ ﻇﮭﻮري ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ، ﻋﻠﻤﺎي آن دوره ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﻤﺎي ﯾﮭﻮدي و ﻣﺴﯿﺤﻲ و از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﮑﮫ و ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ در ً ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ، ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ: ﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﻲ داﻧﯿﻢ، ﻧﻤﻲ ﻓﮭﻤﯿﻢ، ﭘﺲ از آﻗﺎﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ، از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ. اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺎ ھﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﻃ ﺮز ﻓﮑﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ، ي اول ﻧﻔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮد اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار ﻓﺮھﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﻧﺴﺎن ھﻨﻮز در رﺗﺒﮫ ي ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮐﻮدﮐﻲ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ وارد ي اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺸﻮد. ﺑ ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب در ﺑﺎره ي ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و از ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﻨﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮآن و ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﮫ ﻗﺼﮫ ي ھﻮد را ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻗﺼﮫ ي ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻗﺼﮫ ي ﻧﻮح را ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ، اﯾﻦ روش اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮي اﺷﺘﺒﺎھﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻮن ھﻤﮫ اﯾﻦ روش ﻏﻠﻂ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ، ﻧﺘﯿﺠﮫ اش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﻤﻲ ﮐﮫ در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺮد داده، ﻗﺪرت ً ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ داده، ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ آﯾ ً ﺎت اﻟﮭﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺴﺘﻘﻼ ھﺎي ﺑﺪﯾﮭﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ ﻣﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ و ﻧ

ﻣﺴﺌﻠﮫ

واﻗﻌﯿﺖ

ﺑﺎب

ﻣﺮﺣﻠﮫ

را ﻣﻲ

ﮑﺘﮫ

روش

Made with