کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﺗﺤﺮي ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨ ﯿﺪ. آن وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ در ﻓﺼﻞ اول ، ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺳﻠﻮک روﺣﺎﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ را ﺑﯿﺎن

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ، آن را ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻲ وﺟﻮدش وارد اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ اراده و ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻔﺶ ﺑﮫ آن راه ﮔﺎم ﻧﮭﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻢ ﻋﺸﻖ ﻻزم اﺳﺖ، ھﻢ اﺧﻼق و ھﻢ ﺧﺮد ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اراده ي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﺟﻤﻊ ﺧﺮد و ﻋﺸﻖ و اﺧﻼق ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻲ ﯾھﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﮏ ﻣﻨﻈﻢ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ روﺣﺎﻧﻲ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺴﺎزد ﻣﯿ ، ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﻲ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺗﮑﺮار و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ. ً

ﺻﺮﻓﺎ

ﻣﻲ

ﺧﯿﻠﻲ از اوﻗﺎت از اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺆال ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺣﻀﺮت ﺑﺎب در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻧﻘﻄﺎع اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎزه ا ي ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻄﺎع دﻣﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﯾﻦ واژه ﻣﻔﮭﻮم اﺧﺘﯿﺎر، آزادي ﻓﺮدي، اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮي، ﺑﺮاﺑﺮ ي

روح

ھﻤﮕﺎن و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﻧﻔﻲ ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮھﻨﮕﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﮐﮫ در آن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻇﺎھﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻮان، ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدي دﻧﺒﺎﻟﮫ رو و ﻣﻘﻠﺪ. دوره ي

اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﮫ دﯾﮕﺮي ﻣﻲ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻘﯿﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺰول ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ. د ﺗﻮﺿﯿﺢ ر ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﮫ ي ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻔﮭﻮم ﻏﻠﺒﮫ، ﺟﺪاﯾﻲ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻋﺪل ، رﺟﻌﺖ، ﺣﺠﺖ

Made with