کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﻇﮭﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﺴﯿﺢ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﺒﮫ ﻣﻲ آﯾﺪ، ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻼﺋﮑﮫ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻲ آﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ھﻤﮫ ﻣﻄﯿﻊ او ﺧﻮاھﻨﺪ ّ در دﻧﯿﺎي ﺗﺸﯿ ﻊ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ، ﭼﻮن ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯽ ھﺎ و ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎب ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد. ّ در دﻧﯿﺎي ﺗﺸﯿ ﻊ ﺑﮫ اﺳﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺎﻣﺎن آﯾﻨﺪ، ﺷﯿﭙﻮر ﻣﻲ زﻧﻨﺪ،

ﻣﻲ

ﺑﻮد.

ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي دوازده ﻧﻔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣ ﻮرد ﻇﮭﻮر ﻣﻮﻋﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻢ و اﻣﺎم دوازدھﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. ﻧﮑﺘﮫ اي ﮐﮫ در ھﻤﮫ ي

ﺟﻌﻞ ﻣﻲ

ﺣﺪﯾﺚ

اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﭼﯿﺮه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻲ آﯾﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻣﻲ آﯾﺪ ﮐﮫ دﻧ ﯿﺎ را ﻇﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ و او ھﻤﮫ ی ﻇﺎﻟﻤﺎ ن را ﻣﻲ ﮐﺸﺪ. ﭼﯿﺰھﺎﯾﻲ در ا ﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺤﺎظ ﻟ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﻲ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ً اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ی ﯾﮭﻮدﯾﺎن و ﮐﺎﻓﺮان از ﺗﺮس ﭘﺸﺖ درﺧﺘﺎن ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼن ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﯾﮭﻮدي را ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه، ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺪل اﻟﮭﻲ ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﻧﺴﻞ ﮐﺸﻲ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﮭﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﮫ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﯾﮑﻲ از اﺻﻮل دﯾﻦ را ﻋﺪل ﻣﻲ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔ ﮭﻮم ﻋﺪل ﮐﮫ در ﺑﺎور ﺑﮫ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و دوزخ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺎﺗﺼ وﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺳﺖ، ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ

ﻣﻲ

ﻣﺮدم

ﺷﻮد. ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺪل در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﻗﺎﺋﻢ ھﻢ ﻇﺎھﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮐﺜﺮ

ﻣﻲ

Made with