کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﮭﺸﺖ دارﻧﺪ. ﺟﺎﯾﻲ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ارﺿﺎء ﺧﻮاھﺶ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اش ﻣﻲ

ﺗﻨﺰل رﺗﺒﮫ ً ﭘﺮدازد. ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ي اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺣﯿﻮاﻧﻲ اﺳﺖ، اﻧﺤﻄﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﮫ رﺗﺒﮫ ي ﻣﺎده و ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ي ﺗﻮرات ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎرت و ﺗ از آن ﮐﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻇﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﻇﮭﻮري اﻧﻘﻼﺑﻲ و روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﻲ ﻧﮭﺎد ﺑﺮدﮔﻲ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ وﻗﺘﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را از ﺑﺮدﮔﻲ در ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎ ت ﺑﺪھﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ارض ﻣﻘﺪس ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﮫ از اﺳﺎرت آزاد ﺷﻮﻧﺪ، ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﮫ ھﺎي ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ در آن اﺳﺖ. اﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺸﻤﮫ ي ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد و ﻓﮭﻤﯿﺪ. اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺎﺗﻲ ﮐﮫ در ﻗﺮآن ھﺴﺖ، ﻣﺜﻞ ﻧﮑﺎﺗﻲ ﮐﮫ در ﺗﻮرات اﺳﺖ و ﺑﺸﺎراﺗﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻇﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻲ دھﺪ، داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ و ﺑﺎﻃﻨﻲ و روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻨﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮد ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮد. ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻘﺎن ﮐﺮد. اﯾﻘﺎن ﻧﻘﻄﮫ ي ﻋﻄﻔﻲ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ روﺣﺎﻧﻲ، ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ ﮐﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺧﺮد، ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﯿﻖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ن و اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن و ﻋﺮﻓﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨ ﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی اﯾﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ھﻤﮫ ي اﺻﻮﻟﻲ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل دﯾﻦ، ﯾﻌﻨﻲ ﺷﺎﻟﻮد ي دﯾﺎﻧﺖ ، در اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ

ﺸﺒﯿﮭﺎت

ﻣﻲ

ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. از ارض ﻣﻘﺪس ﺑ ﮫ ﺟﺎﯾﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﻲ

Made with