کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﻧﺰول ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن

و ﻋﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺦ

اوﻟﯿﻦ ﻣ ﻄﻠﺒ در ﺑﺎره ي ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻧﺰول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﮔﺎھﻲ دارﯾﻢ. ﻣﻲ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن داﺋﻲ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ھﺴﺘﻨﺪ. اﯾﺸﺎن در ﺑﮫ ای ﻧﺎﻣﮫ دﯾﺪارﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ و زﻣﺎن ﻧﺰول اﯾﻘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دارد و ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻲ ﮐﮫ

ﮐﮫ ﺗﺸﺮف ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﺳﺆاﻻﺗﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻲ ً دﻗﯿﻘﺎ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﯾﻘﺎن در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﮫ 1861 ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﻲ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ي اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺪ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﭘﺮﮐﺎر، آھﻨﮓ رﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮد. ، ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن – ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺷﺎره ﺧﻄﺎب – ﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﺎل اﮐﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ. ﺧﺎل اﮐﺒﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﯾﻲ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺑﻮدﻧﺪ. ﺧﺎل اﻋﻈﻢ ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﺧﺎل اﮐﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﺸﺎن، ﻣﺜﻞ ھﺎي ﺣﻀﺮت ﺑﺎب، اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ب داﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﯿﻠﻲ ﺑﺎﻻﯾﻲ دارد و از اوﻟﯿﺎي اﻟﮭﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ در ﺑﻐﺪاد ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ، ﺧﺎل اﮐﺒﺮ ﺑﺮاي زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﺑﮫ آن اﻃﺮاف ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه و اﯾﺸﺎن ھﻨﻮز از ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﺟﻨﺎب ﺧﺎل اﻇﮭﺎر ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﻓﺮﻣﺎ اﻟﻠﮫ ﻣﻲ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﻨﺪ ﮐﮫ

ي داﯾﻲ

ھﻤﮫ

ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮ دو ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺒﻮل ﻗ ، ﺟﺪﯾﺪ ی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﮫ

ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ، ﺧﯿﻠﻲ ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده ي

دارﻧﺪ ﻣﻲ

Made with