کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

و اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻀﯿﻠﺖ، اﯾﻤﺎن، ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻦ اش ھﻤﯿ اﯾﺮان ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎﺳﺖ. ﺧﻮاھﻢ ﻣﻲ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ي دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ. اﯾﻘﺎن ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ از ﯾﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻘﺎن ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره روش ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮد ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ . از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﻲ ﺑﺸﺎرت ﻇﮭﻮر ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده، ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرا ت ھﯿﭻ ﮔﺎه رخ ﻧﺪاد. ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻲ ﮐﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﻨﺪ و زﻟﺰﻟﮫ ﺷﻮد، ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ، اﯾﻦ ﺑﺸﺎرات ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرات ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎﻃﻨﻲ دارد. ﺑﻌﺪ ﺑ ﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎﻃﻨﻲ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻧﮑﺎﺗﻲ ﮐﮫ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ، ھﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎھﻲ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ، ﺣﺎﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻇﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ، ھﻤﺎن روش اﺷﺘﺒﺎه را اﯾﻨﺎن ھﻢ ﺑﮫ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ. اﯾﻦ روش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺳﺆاﻟﻲ ﮐﮫ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﻏﻠﻂ اﺳﺖ. ﺳﺆال ﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ. ﻣﺠﻠﺲ وﻟﯿﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻊ ﯾﮑﻲ از ﺷﺮم آورﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﺎب، اﯾﻦ ﺟﻮان ا ﮐﮫ از ﻻﺑﮫ ﻻي آﺛﺎرﺷﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ، آورد ﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﮐﮫ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ھ ﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺼﺪ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺛ ﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﮐﮫ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺷﺮم آور اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣ ﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع رﮐﯿﮏ ھﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻌﻀﻲ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻲ "روش" اﻧﻘﻼﺑﻲ، ﻣﮭﺮﭘﺮور و ﺧﻼق ر

ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﻈﺮﯾﮫ

ﻣﻲ دھﺪ. ﻧﮑﺘﮫ ي اوﻟﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮐﻨﻢ

ﻣﻲ

ﻣﻲ

ﺎر ﻣﻲ ﮐ

ﻗﺎﯾﻊ

Made with