کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ، داﺷﺘﮫ و دارﯾﻢ. ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ، آرا ء و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ اﯾﻨﮭﺎ را ﺧﻔﮫ ﮐﺮده اﯾﻢ، ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ، ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ي دﻓﺎع از ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺪاده ﯾﻢ، ا اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮭﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺪ. ً ﯾﮏ ﻣﺜﺎل آن زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ. زن را ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﮫ ﺧﻮد زﻧﺎن. ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮداﻧ ﯽ آﮐﻨﺪه از ﺻﺪھﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻘﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﻲ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ « ﺷﻔﺎ» در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﭼﮫ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻲ . آدﻣﻲ را ﺑﮫ ﺧﺠﺎﻟﺖ واﻣﻲ دارد. اﺑ ﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﯾﮑﻲ از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮاي او اﺣﺘﺮام و ﻣﮭﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺋﻠﻢ. اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ زﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﻢ. ﻣﺎ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را از آﻧﮭﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ و آن وﻗﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﺸﺎن ھﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ. ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﺮت ِ اﻓﺘﺮا آﻣﯿﺰ ِ ﻏﺮض آﻟﻮد ِ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﻲ

در دﻧﯿﺎﯾﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ، ﺑﮫ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن، ﮐﻢ ﮐﻢ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان وﺿﻌﻲ اﺳﻒ ﺑﺎر داﺷﺘﮫ و دارﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ اﮐﻨﻮن از ھﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ. ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﻲ و آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﻲ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﮫ ﺧﻮد داده اﻧﺪ ﮐﮫ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻨﻨﺪ . آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﻲ ﭼﮫ ھﺴﺖ و ھﻮﯾﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ . اﯾﻨﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮي از اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺮدم دھﻨﺪ. ﻇﻠﻢ از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻇﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ي ﻧﻮع ﺑﺸﺮ. ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮭﺎﺋﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎب،

ﻣﻲ

ﺑﮫ ھﻤﮫ

Made with