کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ در ﺧﻼﺻﮫ ي ﻓﺼﻞ اول، در اﺑﺘﺪاي اﯾﻘﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: » اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻦ ّ ان ﯾﺼﻠﻮا اﻟﻲ ﺷﺎﻃﻲ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع ّ اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻻ اﻟ ﺼﺮف ﻋﻦ ﮐﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض. « اﯾﻦ ﺧﻼﺻﮫ ي ﻧﺼﻒ اﯾﻘﺎن اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﻲ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎي ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﮫ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺤﺾ از ھﺮ آﻧ ﮐﮫ ﭽﮫ در ھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. اﻧﻘﻄﺎع را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻓﺮض و ﺷﺮط ﺿﺮوري و ﻻزم و ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﮫ راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺧﺪا و ﺣﻘﺎﺋﻖ روﺣﺎﻧﻲ ﭼﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑ ﺳﺎﺣﻞ ﮫ ﺑﺤﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺤﺾ اﺳﺖ . ﻟﻐﺖ اﻧﻘﻄﺎع در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪاي ﺑﺨﺶ دوم ﺧﻼﺻﮫ ي ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ ﻲﯾھﺎ

آﺳﻤﺎن

روش

واژه

ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ، ﻗﯿﺎﻣﺖ، رﺟﻌﺖ،

را ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﮫ ﻣﻌﺠﺰه، ﻟﻘﺎءاﻟﻠﮫ و ﻏﯿﺮه ﻣﻲ ﻧﺪ. ا ده آور ،ﺷﻮد

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﻣﻲ

ﺷﻤﺲ اﻟﺤ ّ ان ﯿﻘﺔﻘ و ﻣﻈﮭﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﮫ ﻋﻠ ً ﻟﯿﮑﻮﻧﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻲ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻦ اھﻞ ٌ و اﻻرض و ان ﻟﻦ ﯾﻄﯿﻌﮫ اﺣﺪ

اﻻرض.

ﯾﻌﻨﻲ ﺑﮫ راﺳﺘﻲ ﮐﮫ ﺷﻤﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻈﮭﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﺪا – ﯾﻌﻨﻲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ – ﺳﻠﻄﻨﺖ دارد، ﺎﻧﻲ ﮐﮫ در آﺳﻤﺎن ھﺎ و زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ، اﮔﺮﭼﮫ ﺣﺘﻲ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ. ﯾﻌﻨﻲ ﭘﯿﺎﻣﺮ اﻟﮭﻲ در ﭼﯿﺮﮔﻲ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻏﻠﺒﮫ و ﺳﯿﻄﺮه ﺑﮫ ي دارد، ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﺴ ي ﺑﺮ ھﻤﮫ

ﭼﯿﺮﮔﯽ

Made with