ماهیت ظلم و شیوه مبارزه با آن

ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﻣﻌﺪود ﺑﯿﺶ از ﻟﺰوم ﺛﺮوت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﮐﺜﺮی ﺑﺮھﻨﮫ و ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ .« اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ، ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن رﯾﺸﮫ در اﯾﻦ دارد ﮐﮫ ﻧﻮع ﺑﺸ ً ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺮ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫ رﺗﺒ ل داده ﺷﺪه و اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﮭﺎدھﺎی ّ ﺣﯿﻮان ﺗﻨﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ و رﯾﺸ ﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻤ ﮫ اﺷﮑﺎل ﻇﻠﻢ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﯽ ﻓﺮھﻨﮕ ﻧﻮﻋ ﺑﺮ ﯽ از ادراک و آﮔﺎھﯽ 1 ﮐﮫ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ و ؛ﮐﻨﺪ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻈﺎﻟﻢ ا ﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی » ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ « ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ﻇﻠﻢ

ﻣﯽ ﻣﯽ

و ﺑﯽ

ﻣﺎھﯿﺖ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن 2 ﻓﺮھﻨﮓ در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ . در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ – ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮن – ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﺻﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه، ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﻣﺎن ه دھﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﻟﮫ، ﺣﺎل آﻣﺎده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪی از ﮫ ﻣﺴﺎﻟ ﻇﻠﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ. ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻨﺶ ھﺎی زﯾﺎدی اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ شﺧﻮد ﻣﺎده ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ، ﺟﺰﺋﯽ از ھﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و آن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء در اداﻣ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﮫ

اﯾﻦ

ﺷﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺎﻟﺺ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ھﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ داری و ھﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زداﯾﯽ 3 از اﻧﺴﺎن و از ﻇﻠﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ادراک روﺣﺎﻧﯽ از ﺟﮭﺎن و ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫرﺗﺒ ﺟﺎﻧﻮران و وﺣﻮش. اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن، ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺷﺎره ﮐﻨﻢ. و آن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاھﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ را در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﺮار دھﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ را اﻣﺮی ﺷﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻠﮑﮫ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ ﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ،ﺑﺎب ﺣﻀﺮت و ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء را ﻣﻘﺪس و زﯾﺒﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و زﯾﺒﺎ در ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮازن ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 4 ﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﺪه و از ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻧﻮع ، اﻧﺴﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ اش آﮔﺎھﯽ و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ و اﻣﯿﺎﻟﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻠﻖ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ وی ﺑﮫ ﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴ ﺣﯿﻮان ﮫرﺗﺒ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﮭﺎﯾﯽ ] ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻇﻠﻢ [ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ادراک ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ای ﺑﮕﻮﻧﮫ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ اﺳﺖ. در اداﻣ ﮫ ﺑﺤﺚ، ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺷﮑﻞ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﻋﻤﺪه

ﻃﺒﯿﻌﺖ

1 Perception and Consciousness 2 Institutionalization 3 Dehumanization 4 Ecological

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker