تقویم بدیع، طرحی نو از انسان و هستی

ﻣﺑﻧﺎی ﮔﺎه ﺷﻣﺎری ﺑ ﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد. ﺗﻌرﯾف آدﻣﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣوﺟودی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و زﻣﺎﻧﻣﻧد ﻧﯾز ﮐﮫ داﺋم در ﺣﺎل دﮔرﮔوﻧﯽ و ﺧودﺳﺎزی اﺳت در ﭼﺎرﭼوب ﺗﻘوﯾم زﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس ﻣﺷﮭور ﻓراﻧﺳوی اﻣﯾل دورﮐﮭﯾم ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و اﻧﺗظﺎم ﺑﺧﺷﯾدن آن، ﻣﺣﺻول و ﺑﺎزﺗﺎب زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آدﻣﯾﺎن اﺳت. ﻧظﺎم ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗﺻوﯾری وﯾژه از ﻣﮑﺎن آن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد. ھﻣﯾﻧطور ﻧظﺎم و ﺗرﺗﯾب ﻣراﺳم و ﺷﻌﺎﺋر ﻣذھﺑﯽ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮐ ﮫ ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن ﮔروه را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد، ﺑﮫ ﺗﻘوﯾم زﻣﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ آن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷود. ﻣﻔﮭوم زﻣﺎن ﺑﮫ ﻋ ﺑﺎرت دﯾﮕرﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ھوﯾت ﮔروھﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣذھﺑﯽ ﮔروه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی زﻣﺎن ﺑﮫ واﺣدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﻌﻣوﻷ ﺑﺎﺗرﺗﯾب ﺷﻌﺎﺋر ﻣذھﺑﯽ ﭘﯾوﻧد دارد و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﮐﮫ از ﻋواﻣل ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺗﻘوﯾم زﻣﺎن اﺳت ﺗوﺳط ﻣراﺳم و ﺷﻌﺎ ﺋر دﯾﻧﯽ ﻣورد ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد. اﻣﺎ

ارﺗﺑﺎط و ﭘﯾوﻧد ﻧزدﯾﮏ و ھﺷﯾﺎراﻧﮥ ﺗﻘوﯾم ﺑﮭﺎﺋﯽ )ﺗﻘوﯾم ﺑدﯾﻊ ( ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﮐﺎﻣﻸ ﺻرﯾﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳت و در واﻗﻊ ﺗﻘوﯾم زﻣﺎن ، ﺗﺑﻠور و ﺗﺟﺳم ﻓﻠﺳﻔﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳت. ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣطﻠب در اﺑﺗدا اﻧواع ﺗﻘوﯾم را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھ ﯾم و آﻧﮕﺎه وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺗﻘوﯾم ﺑدﯾﻊ را ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾم.

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧواع ﺗﻘوﯾم

ﺑﺣث ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ در ﺑﺎره اﻧواع ﺗﻘوﯾم و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘوﯾم ﺳﺎزی ﺧﺎرج از اﻣﮑﺎن اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳت. اﻣﺎ ﺑرای آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻧطق ﺗﻘوﯾم ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ای ﺑﮫ اﻧواع ﺗﻘوﯾم ﺑﻧﻣﺎﺋﯾم. در ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ھر ﺗﻘوﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎ ی ﮔوﻧﺎﮔون ﭘﺎﺳﺦ داد. ﺷﺎﯾد ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﻘوﯾم ﺑﺎﯾ د ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺧورﺷﯾد ﺑﻧﺎ ﮔردد؟ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎھﻣﯾن ﺳؤال اﯾن ﭘرﺳش ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﺣدھﺎی زﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷوﻧد از ﻗﺑﯾل روز و ھﻔﺗﮫ و ﻣﺎه و ﺳﺎل. ﭘرﺳش دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﯽ

Made with