از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮫ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻣﺮ ﻣﮑﺸﻮف

ﺣﻈ

ﻧﺎت ﺻﻨﻊ ﻣﻼ

ﻧﻤ ﻮد درﺗﺼﺪﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﺊ. در ﮐﻞ ﺷﺌﻮ

اﻗﺒﺎل ﻧﻤ

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﭽﮫ ھﻢ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﺷﻮد و ﮐﻞ اﺷﯿﺎء ﻣﻌﺠﺰه اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻮده و ھﺴﺖ...

ﺑﮫ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺑﻮده. 1:350 ( در ﺑﯿﺎن دوم ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ ﯾﮏ ھﺴﺘﮫ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﮫ در درون ﺧﻮد دارای درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮددو ﭘﺲ از آ ن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﻧﯿﺮوی وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﻧﺮژی ھﺴﺘﮫ ای ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺧﺮد آدﻣﯿﺎن در آن زﻣﺎن از درک و ﺗﺼﻮرش ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﻋﻘﻞ ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﮫ آﯾﺖ اﻋﻈﻤﺴﺖ در اﻧﺴﺎن طﻮﺑﯽ از ﺑﺮای ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻓﺎﺋﺰ اﺳﺖ. وﻟﮑﻦ ﻣﻊ ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم و ﺳﻤﻮ رﺗﺒﮫ او ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ادراک اﮐﺜﺮ اﺷﯿﺎء ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﭼﮫ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻘﻞ از ﮔﻮاھﯽ ﺑﺼﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻞ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺛﻤﺎر و اوراق و اﺷﺠﺎر و اﻏﺼﺎن و اﻓﻨﺎن را در ﻧﻮاة ادراک ﻧﮑﻨﺪ. ﮐﺠﺎ ﻗﺒﻞ از روﯾﺖ، ﻋﻘﻞ ادراک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﺊ در ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ذره آن ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و رﻣﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺪوم و ﻣﻔﻘﻮد ﮐﻨﺪ . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 28:129 -30( در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت، آدﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﺰھﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﮑﺘﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اول آﻧﮑﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪه ﺷﺪ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ان آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻧﺼﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آدﻣﯿﺎن ﺗﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﮐﻤﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺼﺮت اﻣﺮ ﺧﺪ ا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ آﯾﮫ ﻧﺼﺮت ، آدﻣﯽ و ﻧﺼﺮت او ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﻮز ارض ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ "ﮐﻨﺰ ﻣﺤﻔﯽ " اﺳﺖ و ﺣﺎل ھﻤﺎﻧﻨﺪ ا ﺻﻞ ﻧﺼﺮت آدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا در ﮐﻨﺰ ﺑﻮدن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧ ﮑ ﺘﮫ دوم اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ﻋﺒﺎرت از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دروﻧﺶ آﮐﻨﺪه از ارزش و ارزﺷﮭﺎﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ را ﮔﺸﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاھﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺎﻟﻘ ﻮه ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در آﺛﺎر ﺷﺎن از اﻧﺴﺎن را )رﺣﯿﻖ ﻣﺨﺘﻮم

12

Made with FlippingBook flipbook maker