از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ. ﻧﺼﺮت در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﺴﺖ. اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺸﺎن از اﻧﺴﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ. از اﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪاری روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎدی ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮭﻔﺘﮫ و ﭘﻨﮭﺎن اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒ ﺎ رت دﯾﮕﺮ آدﻣﯽ ﮐﻨﺰی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻘﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﮔﺮدد و ﺑﮫ ظﮭﻮر آﯾﺪ. اﮔﺮ ﭼﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ طﺒﯿﻌﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ظﺎھﺮی و ﻧﺎﺗﻮان از ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ھﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺮﺻﮫ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺸﻤﮑﺶ و رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ آدﻣﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ و در درازای دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿ ، ﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ و ھﻮﯾﺪا ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز در واﻗﻊ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ان را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺊ و ﯾﮏ ﺣ ﯿﻮان درﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﻋﺮﺻﮫ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﮭﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻗﺪم ﮔﺬارد و ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ظﮭﻮر و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ و وداد ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮﻟﺪ راﺳﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ظﮭﻮر اﻧﺴﺎن از ﻋﺮﺻﮫ ﺗﯿﺮه طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و روﺷﻦ روح اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺼﺮت دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ظﮭﻮر و ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎن. ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺎن از ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن آدﻣﯽ ﺑﺮ ﺧ ﻼف درﻧﺪﮔﺎن ا ر ض ﺑﺮای وداد و ﺻﻠﺢ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻘﺖ را ظﮭﻮر ودﯾﻌﮫ ﻣﮭﺮ از "ﮐﻨﺰ" اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ ، و ﻧﮫ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﯽ ، راھﺪف از ھﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﯿﻨﮫ ورزی و ﻗﺴﺎوت و ظﻠﻢ: ﺣﻖ از ﺑﺮای ظﮭﻮر ﮐﻨﻮز ﻣﻮدوﻋﮫ در ﻧﻔﻮس آﻣﺪه. ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﺷﺄن درﻧﺪه ھﺎی ارض ﺑﻮده و ھﺴﺖ و اﻋﻤﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﺄن اﻧﺴﺎن . )اﺷﺮاﻗﺎت 141 ( ﺑﮕﻮ ای ﻋﺒﺎد از ﺑﺮای ﻋﻤﺎر ﻋﺎﻟﻢ از ﻋﺪم ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﯾﺪ. ﻓﺴﺎد و ﺟﺪال ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ . )ﻟﺌﺎﻟﯽ ﺣﮑﻤﺖ 3:380 (

ﺻﻠﺢ

ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ

14

Made with FlippingBook flipbook maker