از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮔﺮدد و ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺷﺄن اﻧﺴﺎن و

ﺷﺌﻮﻧﺎت درﻧﺪه ھﺎی ارض" آزاد

ﺳﻠﻮک ﺗﺎ آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ از "

اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ

ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﻮد .

ﯾﻌﻨﯽ " رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ ﻋﺎﻟﻢ "

ب. ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ. ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺼﺮت ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو روح ﻗﺪم ﮔﺬارد. ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. وﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮا رﺟﻤﻨﺪی و ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎری ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارﺟﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎن ، در ﺳﻄﺢ دﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﺑ ﺟﻠﻮه ﺪ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﻘﺶ دﯾﺎﻧﺖ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎ ﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی دﺷﻮ . آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺴﺠﻢ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﺻﺤﻨﮫ دﯾﺎﻧﺖ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎم اﯾﺸﺎن را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎزه و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﭘﮭﻨﮫ

ﺻﺮﻓﺎً

اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻏﺎز ﯾﮏ دﯾﺎﻧﺖ ﻧﻮﯾﻦ و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﯾﮕﺎﻧﮫ آﻧﺴﺖ. از اﯾﻦ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻤﻮد ﮐﮫ ﻋﺼﺎره ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ از دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﮫ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ از ھﻤﺎن آﻏﺎز در اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت آ ﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎز ﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﮫ دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود . دراﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اوﻻً از ﻟﺰوم دﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻏﺎز وﺣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮﯾﻨﺶ اراده ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را زﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﭘﮭﻨﮫ ظﮭﻮر و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ در آورد. اﻣﺎ از طﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﮭﺎی ﻣﺮدم را از آﺗﺶ ﮐﯿﻨﮫ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ آزاد ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ دﯾﻦ در ﻋﯿﻦ آ ﻧﮑﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی وﯾﺮاﻧ و اﺑﺰار ی ﺑﺮای

ﮕﺮ

18

Made with FlippingBook flipbook maker