از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد "ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗ ﺮا ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدت و ﻗﻠﻤﺖ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد. ) " اﻧﺎ ﻧﻨﺼﺮک ﺑﮏ و ﺑﻘﻠﻤﮏ

(. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ اظﮭﺎر اﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺳﺎل 1863 در روز اول رﺿﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ، اﯾﺸﺎن در روز اول رﺿﻮان، ظﮭﻮر آﺋﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﮫ اﺻﻞ اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﮫ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ " ﺳﯿﻒ در ا ﯾﻦ ظﮭﻮر ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ . " ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﺼﺮت ﻣﺴﺌﻠﮫ

ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آﺋﯿﻦ ﺧﺪا را ﯾﺎری داد و آﺋﯿﻦ او را در ﺟﮭﺎن ﭘﯿﺮوز و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد. اوﻟﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت، ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺎن و ﺣﮑﻤﺖ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺟﮭﺎد و ﻗﺘﺎل اﺳﺖ. در اﯾﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ. اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺼﺮت ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. در واﻗﻊ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﭽﮫ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺳﺎز ی ھﻤﮫ ارزﺷﮭﺎ و ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﺑﻌﻨﻮان اﻧﻘﻼب " " ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه در ھﻤﮫ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﺮھﻨﮓ، ﺗﻮﺻﯿﻒ راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧ ﺼﺮت در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺳﺖ. ﭼ ﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻼوه ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻨﯽ از اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در آن آدﻣﯽ ﻧﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﯿﻮاﻧﯽ درﻧﺪه و ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﮭﺮ ﭘﺮور ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﻏﺎز اﻣﺮ ﺑﮭﺎﺋﯽ در ﺳﺎل 1852 در ﺳﯿﺎھﭽﺎل طﮭﺮان، و اﻋﻼن ظﮭﻮر ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺎل 1863 در ﺑﺎغ رﺿﻮان ، ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻠﮑﮫ اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ظﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﷲ ﺑﮫ زﻣﺎﻣﺪاران ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل 1868 در زﻧﺪان ﻋﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﺨ ﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و ﻏﻤﺨﻮاری ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

2

Made with FlippingBook flipbook maker