از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ )آﯾﮫ 31 ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ. ﻣﺘﺮس ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ در اﻣﻦ و اﻣﺎﻧﯽ )اﻗﺒﻞ ﻻ ﺗﺨﻒ اﻧﮏ ﻣﻦ اﻻﻣﻨﯿﻦ( در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ درﺳﺖ ﻋﯿ ﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺪا ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﺑﮫ او ، ﯾﻌﻨﯽ ﻻ ﺗﺨﻒ اﻧﮏ ﻣ ﻦ اﻻﻣﻨﯿﻦ، در او ﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ در ﺳﯿﺎھﭽﺎل طﮭﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﮑﺘﮫ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﮫ در

اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دو ﺑﺮھﺎن و ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ و ﻗﻠﻢ وی ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ وﺟﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ و ﻗﻠﻤﺶ ﺑﺎزﺳﺎ زی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﺑﮭﺎء ﷲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺼﺮت آﯾﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ از طﺮﻓﯽ ﻗﻠﻢ و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﻼق ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد. آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ھﻢ اﺛﺒﺎت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ و ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﯾﺴﺖ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ .

ﺑﻌﻼوه ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎزه اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ اﺻﻞ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ اﺳﺖ. اول آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ دوﺳﺘﯽ و ﻣﮭﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﯾﻦ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺸﻮد ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد. آﻧﮑﮫ ﻧﻔﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﮭﺮ از ﻋﺮﺻﮫ ﻧﺼﺮ ت دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی طﺮد دﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻗﻠﺐ آدﻣﯿﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد. وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ دﯾﻦ از ﺻﺤﻨﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ . اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ از ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎدو و ﺟﻨﺒﻞ ، ﯾﻌﻨﯽ وﺳﻮاس ﺑﮫ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻌﻨﻮ ان ﺣﻮادث ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ طﺒﯿﻌﯽ ، ﺟﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺛﺒﺎت آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ از د و طﺮﯾﻖ ﺻﻮ رت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﯾﮑﯽ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﮭﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ، و دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﯿﺎن. ﺑﻌﻼوه، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﻠﻢ ﺑﺠﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮫ اﯾ ﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺧﺮد ھﻤﺎھﻨﮓ و ھﻤﺪوش ﺑﺎﺷﺪ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻗﻠﻢ و ﺗﺴﺨﯿﺮ دﻟﮭﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎً از ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺴﺎط ﮐﺸﯿﺶ و آﺧﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺴﺌﻮﻟ ﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﺧﺮد ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ، از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ واﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺖا ﻣﺬھﺒﯽ

دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﮐﮫ

ﻋﻠﻤﺎی

دﯾﮕﺮ

20

Made with FlippingBook flipbook maker