از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دواﺻﻞ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺦ ادﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ادﯾﺎن، آﻧﭽﻨﺎن در آﺛﺎر ﺣﻀﺮ ت ﺑﮭﺎءﷲ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ اﺛﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﻣﻮرد ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اول و آﺧﺮ اﺳﺖ . اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪا اول و آﺧﺮ اﺳﺖ در ھﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎ آ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮان ھﻢ در ﺗﺄﺋﯿﺪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﮫ اوﺳﺖ اول و آﺧﺮ و ظﺎھﺮ و ﺑﺎطﻦ )ھﻮاﻻول و اﻻﺧﺮ واﻟﻈﺎھﺮ واﻟﺒﺎطﻦ(. در ﮐﺘﺎب ھﻔﺖ وادی ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اوﻟﯿﺖ و آﺧﺮﯾﺖ را وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ و ﺣﻞ "ﺷﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ " ﯾﺎ ﺗﺌﻮدﯾﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﺧﺪا ﺋ ﯽ ﻋﺎدل ﭼﮕﻮﻧ ﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد ﺷﺮ و درد و رﻧﺞ را در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺑﺮرﺳﯽ ھﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻠﻮک ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ از ﻣﺒﺎﺣﺚ آ ن ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و ھﻔﺖ وادی را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻼوه ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ درک ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ ذﮐﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺠﻨﻮن و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑ ﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ، ﺳﺎﻟﮏ اول را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ وﻟﯽ آﺧﺮ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ در ﺣﻮادث ﺟﺰ درد و ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ و ﺷﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ. در وادی ﺳﻮم ، ﯾﻌﻨﯽ در وادی ﻣﻌﺮﻓﺖ ، ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ھﻢ اول را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ھﻢ آﺧﺮ را ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪارھﺎ و ﺣﻮادث را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﮑﻤﺖ را در ھﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﻟ ﮏ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ آﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﮫ ﺗ ﻨﮭﺎ اول و آﺧﺮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اول و آﺧﺮ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ او ﻻ اول و ﻻ آ ﺧﺮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﺤﺪود اول و آ ﺧﺮی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮاﻧﭽﺎم ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ از ﻋﻮاﻟﻢ اﺳﻤﺎء ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان اول و آﺧﺮ در ھﻔﺖ وادی ﻣﺒﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮای درک ﺣ ﻘﺎﺋﻖ اﺷﯿﺎء و ﺳﺮﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن و ﮐ ﺘﺎب ﺟﻮاھﺮ اﻻﺳﺮار ﻣﺒﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮای درک ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوان ھﺮ دﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ

اﻣﺎ

25

Made with FlippingBook flipbook maker