از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮐﮫ دﯾﻨﺸﺎن آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻮﻋﻮدی ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎ ا ﺷﻨﺪ و را ﻣﺮوج دﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪی اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﯾﮏ آﯾﮫ ﻗﺮان ، و ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺋ ﯽ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ، ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. ا ﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮان ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﮫ ﺑﺎور ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﮫ ﻗﺮاﻧﯽ درﺳﺖ ﻋﮑﺲ ن آ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم آن را ﻓﮭﻤﯿﺪه اﻧﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻈﮭﺮ ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎی ﺧﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان آﯾﻨﮫ ﭘﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﮕﻔﺘﮫ ﻗﺮان اول و آﺧﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﻨﻮان آﯾﻨﮫ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا اول و آﺧﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ھﻤﮫ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮭﯽ اوﻟﯿﺖ و آﺧﺮﯾﺖ ھﺮ دو ﺻﺎدق اﺳﺖ. ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن ھﻤﮫ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ھﻤﮫ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﮫ ھﻢ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ھﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﻮﺳﯽ و رزﺗﺸﺖ و ﺑﻮدا و دﯾﮕﺮان ھﻢ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ھﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ. اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آ ﯾﮫ ﻗﺮان ﮐﮫ ﺧﺪا را ظﺎھﺮ و ﺑﺎ ط ﻦ ھﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آ ﺷﮑﺎر اﺳﺖ. ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ظﺎھﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒ دﯾﮕﺮ انﺮ در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ در ﺑﺎطﻦ آ ن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮا ﯾ ن ﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ واﯾﻦ وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ظﺎھﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﮫ در ظﺎھﺮ ﻧﺎﺳﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒ ﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎطﻦ ھﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ و اﺣﮑﺎﻣﺸﺎن ھﻤﺎن اﺣﮑﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ : ﺑﺎری، ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﯽ ﮐﮫ در اول ﻻ اول ﺻﺪق آﺧﺮﯾﺖ ﺑﺮ آ ن ﻣﺮﺑﯽ ﻏﯿﺐ و ﺷﮭﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ھﻤﺎن ﻗﺴﻢ ھﻢ ﺑﺮ ﻣﻈﺎھﺮ او ﺻﺎدق ﻣﯽ آﯾﺪ. و در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺑﺪﺋﯿﺖ ﺟﺎﻟﺴﻨﺪ ھﻤﺎن ﺣﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﺮش ﺧﺘﻤﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ. و اﮔﺮ ﺑﺼﺮ ﺣﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻈﮭﺮ اوﻟﯿﺖ و آﺧﺮﯾﺖ

26

Made with FlippingBook flipbook maker