از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

و ظﺎھﺮﯾﺖ و ﺑﺎطﻨﯿﺖ و ﺑﺪﺋﯿﺖ و ﺧﺘﻤﯿﺖ، اﯾﻦ ذوات ﻣ ﻘﺪﺳﮫ و اروا ﻣﺠﺮده و اﻧﻔﺲ اﻟﮭﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ. و اﮔﺮ در ھﻮای ﻗ ﺪس "ﮐﺎن ﷲ و ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻌﮫ ﻣﻦ ﺷﯿﺊ" طﺎﺋﺮ ﺷﻮی ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﺳﻤﺎء را در آن ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﺪوم ﺻﺮف و ﻣﻔﻘﻮد ﺑﺤﺖ ﺑﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺠﺒﺎت و اﺷﺎرات و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺘﺠﺐ ﻧﺸﻮی. )ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن 108 -9( ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ادﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ

ح

ھﻤﻮاره ادﯾﺎن ﺗﮑﺮار و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ. ﺳﻮم: ﺣﺠﯿﺖ آﯾﺎت و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺮد و دﯾﻦ

دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ اﻟﮭﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آﻧﺮا ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﻮازات دﮔﺮﮔ ﻮﻧﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﺎﻧﺖ ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮدن و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن دﯾﻦ -- ﺑﺎوری ﮐﮫ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ -- ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻧﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺮد و داﻧﺶ ھﻤﺎھﻨﮓ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺣﮑﺎم و آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدد در ﻧﺘﯿ ﺠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ، ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز زﻣﺎن و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻮﻻً دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﺮد ھﻤﺎھ ﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﻨﺖ ﮔﺮای ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ دﯾﻦ را از ﺻﺤﻨﮫ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎر ج ﮐﺮده و اﺣﮑﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑﺪ ﻗ ﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺿﺮورﺗﺎً دﯾﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺧﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ﻓﻘﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮدﻣﺪار اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮ ده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی اﺻﻞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ دﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣ ﻔﮭﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺼﺮت در اﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ. اوﻟﯿ ﻦ وﺣﯽ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺮا ﺑﺘﻮﺳﻂ

27

Made with FlippingBook flipbook maker