از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺧﻮدت و ﻗﻠﻤﺖ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧ ﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ا ول ﺷﺤﺼﯿﺖ و ﮐﺮدار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دوم ﻗﻠﻢ اوﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه و ﺟﺎدو ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻼم و ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺠﺎز راﺳﺘﯿﻦ اوﺳﺖ و ﻧﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در ﺣﻮاد ث طﺒﯿﻌﯽ. اﮔﺮ ﭼﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ﷲء ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺎﺗ ﻮ ان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰه ھﺮ ﮔﺰ دﻟﯿﻞ و اﺛﺒﺎت ﺣﻘﯿﻘﺖ آ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﮐﻼم و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﻋﺠﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ﮐﻼم و ﭘﯿﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ، ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪه ﻓﺮ ھﻨﮓ ﻣﮭﺮ، و ﻣﺸﻮق ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻗﻮای رو ﺣ ﺎﻧﯽ وﺟﻮد اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ﷲ ء ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ طﺒﯿﻌﺖ ﮔﺸﻒ ﮐﺮد و ﻧﮫ در ﺣﻮادث ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ. ﻧﮑﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ دﻗﯿﻘﺎً اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺮان ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﺮان ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺮدود و ﻣﻄﺮود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻋﺠﺎز آﯾﺎت ﻗﺮان و اﻋﺠﺎز ﻧﻈﻢ طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﻣﻄﻠ ﺒﯽ در ﻗﺮان ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﮑﺮار ﺄو ﺗ ﮐﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺑﺎز ﺑﮫ رﻏﻢ ھﻤﮫ آﯾﺎت ﻗﺮاﻧﯽ دﯾﻦ را ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای و ﺳﻮاﺳﯽ از ﻣﺤﺠﺰه و ﺟﺎدو و ﺟﻨﺒﻞ اﻧ ﻄﺎط ﺤ ﻣﯽ دھﻨﺪ و در ھﻨ ﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﮭﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺪﯾ ﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای آ ﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻗﺮان آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮھﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﻒ اﻧﮕﯿﺰﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ از اﺳﻼم ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻧﻘﯽ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻌﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺮدورزی و ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﺎھﻨ ﮕﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﺗ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺎب اﺻﻞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دﯾﻦ و ﺧﺮد اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰه را دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دو ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳﯿﻢ. اول آ ﻧﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ ﺴﺘﻘﻼً ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﮫ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻗﺒﻮل دﯾﻦ اﻣﺮی ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﻣﺒ ﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﮫ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد

28

Made with FlippingBook flipbook maker