از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻣﻌﺠﺰه را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺪرک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺜﻼً ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﺟﻮد ﻧﺪار د ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ دﯾﻦ را ﺑﮫ ﻋﺮ ﺻ ﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺤﻂ ﺳﺎزﻧﺪ. دوﻣﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻨﺴﺘﮑ ﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را اﻧﮑﺎر ﻧ ﺋﯿﻢﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻌﺪودی ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﯽ آ ورد وﻟﯽ دﯾﮕﺮان را از آ ن دﻟﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزد. از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ درک ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﺮد و داﻧﺶ دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ روﯾﮑﺮد ظﺎھﺮی و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آ ﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. از اﻧﺠﺎ ﮐﮫ دﯾﻦ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺟﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی اﺳﻤﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﺎﺋﻖ روﺣﺎﻧﯽ، ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺸﮑﻞ داﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻌﺎره و اﺳﻄﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﮫ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ و ﻧﻤﺎدی دارﻧﺪ و در درک آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ظﺎھﺮ آن آﯾﺎت ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن ﺗﻮﺟﮫ ﺄ ﮐﺮد. ﻣﺘ ﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻗﺸﺮی و ﻟﻔﻈﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ اﺻﺮار ورزﯾﺪه و درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺳﺘﯿﺰ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. از ﻣﺒﺪء ﯾﻌﻨﯽ داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ و آدم و ﺣﻮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﻌﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻄﻮره روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و دوزخ و ﺑﮭﺸﺖ، در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻌﺎر ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آ ﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﺿﺪ داﻧﺶ و ﺧﺮد اﻧﺤﻄﺎط ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ. ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻧﮫ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آ ﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻌﻠﯽ، اﺳﻄﻮره ھﺎﯾﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺧﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮ ﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﺪ و ﻏﯿﺒﺖ و ﺑ ﻘﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻣﺎم دوازدھﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ دﯾﻨﯽ را آﮐﻨﺪه از اوھﺎم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد، ظﮭﻮرﺷﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ دو ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﻨﺪ اول زدودن ﻋﺎﻟﻢ از اﺳﻄﻮره ھﺎ و دروﻏﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ و دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ آ ﺗﺶ ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﮫ

ﻣﺘﺸﺎﺑﮫ

ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اوﻟﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ دوﻣﯽ اﺳﺖ :

ﻣﺬھﺒﯽ

از ﻣﻔﺘﺮﯾﺎت و اﮐﺎذﯾﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﻮده

دﯾﻦ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻋﺎﻟﻢ

ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم رﯾﺎﺳﺖ

ﺣﺰاب ﻣﮑﻨﻮن و ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ. ﺟﺎن را ﻧﺜﺎر اﺻﻼ ح

ﻨﯿﻦ اﺧﻤﺎد ﻧﺎر ﺑﻐﻀﺎء ﮐﮫ در ﻗﻠﻮب ا

و ھﻤﭽ

ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻣﻢ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ

29:405 (

. )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ

29

Made with FlippingBook flipbook maker