از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

دوﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت در واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﺎرت و رؤ زﯾﺒﺎی اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﮫ ﮔﺎوآھﻦ و داس، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺑﺰارﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮫ اﺑﺰار ﺻﻠﺢ و ﮐﺸﺎو رزی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن آﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن زﻣﯿﻦ ﺑﮫ آﯾﻨﮫ آﺳﻤﺎن و ﻣﻠﮑﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﯾﺪ: ﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻠﺘﮭﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﻮزش ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ. )اﺷﻌﯿﺎ 2:4 (. در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﻤﯿﻦ روﯾﺎی اﺷﻌﯿﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ د ر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ "ﺳﻼح" را ﺑﮫ "اﺻﻼح" ﻣﺒﺪل ﮐﺮد. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮫ دو ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد : اھﻞ ﺑﮭﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﺘﺮ و ﺣﺠﺎب آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺳﺒﺐ اﺗﻔﺎق و اﺗﺤﺎد ﻋﺒﺎد اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺎر ﺑﻼد، اﻣﺎم وﺟﻮه اﻣﺮا و ﻋﻠﻤﺎ ء ذﮐﺮ ﻧ ﻤ ﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﻣﯿﺪ آﻧﮑﮫ اﺛﺮ ﻓﺴﺎد و ﻧﺰاع را از ارض ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺳﻼح را ﺑﮫ اﺻﻼح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 39:156 ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﻨﺪ و ﺣﻀﺮات ﻣﻠﻮک وﯾﺎ وزرا در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﮑﻢ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق را ﺟﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و از ﺳﻼح ﺑﮫ اﺻﻼح ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ. )ﻟﻮح ﺷﯿﺦ ص. 23( ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﭘﯿﻮ ﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﺳﺎ زی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت و ھﻤﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﻧﻮآورﯾﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ و ﭘﯿﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺧﻮدﺟﻮش از اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ ا ﯾﺸﺎﻧ ﺴﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در طﻮل ﭼﮭﻞ ﺳﺎل در آﺛﺎر اﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﻤﮕﯽ از ھﻤﺎن اﺑﺘ ﺪا در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺪﻣ ﺞ و ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣ ﺘﺪاول ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﯿﻤﮫ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼ دی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺎن ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از اﻓﮑﺎر ﺗﻘﻠﯿﺪی و اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻮع ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺳﻄﺤﯽ از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﺸﮭﻮر ﻏﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮓ از آراء ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ

ﯾﺎی

ی

ی

3

Made with FlippingBook flipbook maker