از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎطﻨﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎﻧﮭﺎ و ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آ ﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدم و ﺣﻮا و ﯾﺎ ﺑﮭﺸﺖ و دوزح ﻣﯽ ﭘﺮداز د ﮐﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ آ ن در ﻋﮭﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﻟﻄﯿﻒ دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺷﺎره ﺷﻮد و آ ن اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ، ﻧﺼﺮت آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ از طﺮﯾﻖ وﺟﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ و ﻗﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﮫ "ﻗﻠﻢ" و ﻧﮫ ﺳﺨﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﮭﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺴﺘﻠﺰم آﻧﺴﺘﮑﮫ ﺑﺮھﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼم و ﭘﯿﺎم او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و در ﻧﺴﻠﮭﺎی ﻮﮔ ﻧﺎﮔﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺎﻗ ﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﻼم ﺷ ﻔﺎھ ﯽ را ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻧﻘﻞ آن "اﺣﺎدﯾﺚ" ھﺰاران اﺧﺘﻼف و ﻏﻠﻂ و ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾ ﺪ. از ھﻤﺎن روز اول، ﺣﻀﺮت ﺑ ﮭﺎءﷲ ﺑﺴﺎط ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺷﻔﺎھﯽ را درھﻢ ﭘﯿ ﭽﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ھﺰار ﻧﻮع ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در آ ﺋﯿﻦ او ظﺎھﺮ ﻧﺸﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﮫ اﻧﻮاع اوھﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ. ﭼﮭﺎرم: دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻗ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل آﺋﯿﻨﯽ ا ﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ آﻧﺮا ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ. ﻧﺼﺮت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﮐﯿﻨﮫ ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و وداد از طﺮﯾﻖ اﺧﻼق ﻣﮭﺮ - ﻣﺤﻮر و ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﺑ ﮫ دﯾﻨﺪاری ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد. از ﻧﻈﺮ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻘﺘﻀﺎی ھﻮﯾﺖ راﺳﺘﯿﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ھﺪف ھﻤﮫ ادﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﻄﺮﻓﯽ ﺳﻮق دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺎک آﯾﻨﮫ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺸﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا ﺑﺸﻮد. آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺪف راﺳﺘﯿﻦ دﯾﺎﻧﺖ ، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮد دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﺷﺘﯽ و دوﺳﺘﯽ و ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ دﯾﻦ اﻣﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺑﺮ اﺳﺎس در ﺑﺸﺮ آ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ

دروغ

ﻠﺒﮭﺎ

ﺟﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ

30

Made with FlippingBook flipbook maker