از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ظﮭﻮر ﺧﻮد را ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ظﮭﻮر ﺧﻮد را ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ آدﻣﯽ آﻣ ﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻠﻮغ ظو ﮭﻮر ﺧﺮد ﻗﺪم ﮔﺬارد. ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ظﮭﻮر ﺧﻮد را زﻣﺎن ظ ﮭﻮر و ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻞ و ددﻣﻨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﮭﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آﺷﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻤﮫ ادﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻤﺪه و ﻣﺤﻮری در ﺑﺎره اﯾﻦ اﺻﻞ اﺷﺎره ﺷﻮد. ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﮭﺮ و وداد ﺷﻮد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم زﻣﺎن آﺧﺮ، ﻧﺠﺎت، ﻣﻮﻋﻮد و ھﺰاره ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوان ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن زﻣﺎن رھﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ظﮭﻮر ﻣﻮﻋﻮدﺷﺎن را زﻣﺎن ظﮭﻮر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوان، ظﮭﻮر ﻣﻮﻋﻮدﺷﺎن را ظﮭﻮر ﮐﺸﺘﺎ ر و ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ. از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎ، ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮد در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ظﮭﻮر ﻋﺪاﻟﺖ راﺳﺘﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ظﮭﻮر اﻣﺎم دوازدھﻢ ، را زﻣﺎن ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد. ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮ اﻧﻊ ظﮭﻮر ﻓﺮھﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺳﯽ، ﺑﺮاﺑﺮی ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﮭﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺜﻼً در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﮑﮫ ر ھﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺤ ﻤﯿﻠﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﭙﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ در ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻗﺎﺋﻢ ھﻤﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﯿﻄﮫ ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت ھﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻨ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﮭﻮدی ﭘﺸﺖ درﺧﺖ و ﯾﺎ در ﺑﻄﻦ ﺻﺨﺮه ای ﭘﻨﮭﺎن آن درﺧﺖ و ﺻﺨﺮه ﺑﮫ ﺻﺪا ﺧﻮاھ ﺪ آﻣﺪ و ﺑﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺪا ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا را ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻨ اﺣ ﮕﻮﻧﮫ ﺎدﯾﺚ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮاردی ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺪھﺪ و ﻣﺜﻼً از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﯾﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮد. ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء، در زﻣﺎن

ﻦ اوﻟﯿ

ﻣﻌﻤﻮﻻً

ﻣﮑﮫ

ﮕﻮﻧﮫ

ﺷﻮد

31

Made with FlippingBook flipbook maker