از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

" ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ " ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ آ ﻣ ﻧﮑﮫ ﺮدم ﺟﮭﺎن دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ: ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم از ﻧﻮع ﺷﯿﻌﮫ دوازده اﻣﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮگ . ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، از ﻧﻈﺮ ﺑﮭﺎءﷲ ، ھﺪف از ظﮭﻮر ﻣﻮﻋﻮد ﻧﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﮫ اﺣﯿﺎء ﺑﺸﺮ، اﺳﺘﻘﺮار آزادی وﺟﺪان و ﻣﺬھﺐ، ﻧﻔﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺬھﺒﯽ، ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺎور ﻣﺬھﺒﯿﺸﺎن ، و ﻣﺤﻮ ﮐﯿﻨﮫ و ﻧﻔﺮت از ﺻﻔﺤﮫ دﻟﮭﺎﺳﺖ. ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ را در ﺑﺎره ﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮭﻢ و ﺳﻨﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮان ﺳﯿﻠﯽ از ﺧﻮن ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺟﺎری و ﺳﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺐ و روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﺿﺮب اﻋﻨﺎق ﮔﺮدد و ﻗﻄﻊ رﻗﺎب ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺮوﺟﯽ از ﺳﺮھﺎ ﺑﯿﺎراﯾﺪ...ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﻧﺪازد و ﻣﺪن و ﻗﺮی ﺑﺮ ﺑﺎد دھﺪ اطﻔﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ را ﺷﺮوط ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﻨﺪ... و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣﻈﮭﺮ ﮐﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮﯾﮫ... ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﯽ ارواح ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻌﺶ اﺟﺴﺎم، ﺟﺎن ﺑﺨﺸﺪ ﻧﮫ ﺟﺎن ﮔﯿﺮد، ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎت ﺷﻮد ﻧﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﺎت ﮔ ﺮدد، آﺑﺎد ﮐﻨﺪ ﻧﮫ ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﺮق ﻣﻨﻮر ﮐﻨﺪ ﻏﺮب ﻣﻌﻨﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ...ظﺎ ﻟﻤﺎن را ﻋﺎدل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﺎﻓﻼن را ﻋﺎﻗﻞ ﮐﻨﺪ، درﻧﺪﮔﺎن را ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﮔﺮ ﮔﺎن را اﻏﻨﺎم اﻟﮭﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ... ﻟﻄﻒ او را ﺳﺰاوار ﻧﮫ ﻗﮭﺮ، ﺷﮭﺪ او را ﻻﯾﻖ ﻧﮫ زھﺮ . )ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﯽ 5:38 ( دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﺮ و وداد در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺻﻞ ﻣﯿﺜﺎق در آﺛﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺜﺎق ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻠﯽ، ﻣﯿﺜﺎق ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ وﯾﮋه در ﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣ ﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺒﯿﻦ آﺛﺎر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ راﺳﺘﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮﻋﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ: ﺟﻤﮭﻮر ﻧﺎس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻋﻮدی ﺧﻮﻧﺨﻮارﻧﺪ و وﻟﯽ ظﺎﻟﻤﯽ ﻏﺪار. ﻣﮭﺪﯾﯽ ﺧﻮاھﻨ

دﯾﻨﯽ

32

Made with FlippingBook flipbook maker