از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ را ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ ھﺮدو در ﮐﺘﺎب اﻗﺪس ﮐﮫ در ﺳﺎل 1873 ﯾﻌﻨﯽ 19 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﭼﻨﺪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﻧ ﯿﺰ ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﮫ ﮐﺘﺒﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺤﺾ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رﺧﺪاد ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺟﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮد از ھﻤﺎن آﻏﺎز وﺣﺪت ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ را ﺧﺪﺷﮫ دار ﺳﺎﺧﺘﮫ و در ﻧﺘ ﯿﺠﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﯿﺮوان ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺠﺎی ﻣﮭﺮ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ. داﺳﺘﺎن ﻧﺒﺮد ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯿﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﮫ ﺷﺪت اداﻣﮫ دارد. اﻣﺎ ھﺪف ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﯾ ﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﮐﺘﺒﯽ اﻣﮑﺎن آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ دﯾﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ. اﺻﻞ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺑﺪﺧﻮاھﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ را ﻓﺮﻗﮫ ﻓﺮﻗﮫ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ھﻤﻮاره و ھﻤﮫ ﺟﺎ اﺻﺤﺎب ﻏﺮض وﺟﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻞ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺮﺿﺎن ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯿﺜﺎق اﺻﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺼﻠﺖ ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ دﯾﺎﻧﺖ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ءﷲ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ راﺑﻄﮫ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. اﺻﻮﻻً ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ھﻤﯿﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی راﺑﻄﮫ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. از طﺮﻓﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺮ ﻟﺰوم دﯾﻦ و ﻧﻘﺶ آ ن در اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن اﺧﻼق و اﻧﺼﺎف در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ را ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎ زﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﻧﻨﺪ آﷲ ﺑﺮ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻈﺎھﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ھﻤﮫ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آدﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ از اﺻﻮل ﻣﮭﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﯾﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ روﯾ ﮑﺮد ﻣﺘﺪاول در ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ

33

Made with FlippingBook flipbook maker