از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﯾﺎ اوﻟﯿﺎءﷲ و اﻣﻨﺎﺋﮫ ﻣﻠﻮک ﻣﻈﺎھﺮ ﻗﺪرت و ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻋﺰت و ﺛﺮوت ﺣﻘﻨﺪ در ﺑﺎره اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﮑﻮﻣﺖ ارض ﺑﮫ آن ﻧﻔﻮس ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪ و ﻗﻠﻮب را از ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺖ. ﻧﺰ اع و ﺟﺪال را ﻧﮭﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﮭﯿﺎً ﻋﻈﯿﻤﺎً ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب. ھﺬا اﻣﺮﷲ ﻓﯽ ھﺬااﻟﻈﮭﻮر و ﻋﺼﻤﮫ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ اﻟﻤﺤﻮ . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻟﻮاج ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ 401 ( ﺑﯿﺎن ﺳﻮم ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﻔﺘﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھ ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮫ و ھﻨﺮ و دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘ ﻼل ﺧﻮد را از دﯾﻦ و ر ﺳﺎی ؤ دﯾﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ اﮔﺮﭼﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ظﮭﻮر ﺟﻮاھﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺪ: اﺑﺪاً ﺣﻖ و اﺣﺒﺎی او ﮐﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ اوﯾﻨﺪ ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ ارض و اﻣﻮال ﻓﺎﻧﯿﮫ در او ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﮫ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺼﺮف در ارض ﺑﻮد اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺎدر و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻮده و ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ ای ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﺼﺮف ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد. وﻟﮑﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﺳﻼطﯿﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﻔﺮﺳﯿﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﯿﻦ، و ﺣﺐ ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎد ﺧﻮد را ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ دون آن ﻧﺎظﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد . )ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﯽ 7:80 ( ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻮدﻣﻨ ﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﻮه وﺣﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﮫ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ دﻟﮭﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺰ ودی رﺟﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﻮز ارﺿﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آ ﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺮا ﺑﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮدت و اﺳﻤﺖ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد "اﺳﻤﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ آن ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﮭﺎی ﻋﺎرﻓﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ." ) و ﺑﺎﺳﻤﮏ اﻟﺬی ﺑﮫ اﺣﯿﺎ ﷲ اﻓﺌﺪة اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ( ﭘﻨﺠﻢ: دﯾﻦ و ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼ ﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ را ﺑﯿﮑﺒﺎره و از ﺑﻨﯿﺎد دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﮔﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﺰﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺳﺖ ﮐﮫ

35

Made with FlippingBook flipbook maker