از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺪ زﯾﺎدی ﺣ ﭘﻨﺪارھﺎی ﻣﺘﺪاول روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﻨﮭﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳ ﺖ . ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ، ﻓﻘﺪان ﻗﮭﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آزادی دﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺎ درﺳﺖ ا ﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﮫ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﭼﺸﻤ ﮕ ﯿﺮ در ﺟﮭﺖ آزادی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮭﯿﭽﻮﺟﮫ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ آزاد ی دﯾﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺬھﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﺬھﺒﯽ اﻓﺮاد ﻧﮫ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﻘﻼﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ آ در ﻧﺼﻮرت ﻣﺬھﺐ ﭘﺪﯾﺪاری ارﺛﯽ و در واﻗﻊ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻧﺤﻄﺎط دﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ، ھﻢ در ﺷﺮق و ھﻢ در ﻏﺮب ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻮﯾﺖ ﻣﺬھﺒﯽ اﻣﺮی ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮫ ﯾﮭﻮدی ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮫ زرﺗﺸﺘﯽ و ﻧﮫ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻠﮑ ﮫ اﯾﻦ ﭘﺪران آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻠﮭﺎ در ﻣﯽ اورﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﭘﺪر وﻣﺎدرش او را ﻣﺴﺦ و دﮔﺮ ﮔﻮن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻟﺒﺘﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ، ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ از آ درک ن ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده اﻧﺪ، و آن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮاد از اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ ادﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﮫ را ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻠﺢ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر و ﻗﮭﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻓ ﺮاد را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ و آﻧﺎن را ﭘﯿﺮو ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص و دﺷﻤﻦ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﯿﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ظﺎھﺮاً ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻘﺎﯾﺪ را ﻧﯿﺰ در ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ. اﺻﻞ ﻧﺼﺮت دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺮدورزی و آزادی اﻧﺴﺎن. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم دﯾﻦ، ﺗﺤﻮل ادﯾﺎن، و ﺿﺮورت ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻨﯽ و اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻦ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ

از

37

Made with FlippingBook flipbook maker