از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﻤ ﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻌﺼﺐ را در ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻢ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ از طﺮﯾﻖ ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﯿﺎن. اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﯾﻦ را از ﺣﻮزه ﺧﺮد ﻣﻄﺮود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮان دﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺿﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ از دﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ. اوﻻً دﯾﻦ را از ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ راﺑﻄﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز زﻣﺎن و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺎور ﺑﯽ رﺑﻂ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ ه اﺳﺖ . از طﺮف دﯾﮕﺮ ، ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﻔﻈﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ، روز ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﺑﮭﺸﺖ و دوزخ و ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰه ھﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ه اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺧﺮاﻓﺎت اﻧﺤﻄﺎط ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺼﺮت در آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را دﮔﺮ ﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دﯾﻦ اﻣﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ، ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺿﺮورت زﻣﺎن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺑﻈﺎھﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﺮد و داﻧﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻌﺎره و ﺗﺸﺒﯿﮭﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﮐﺎر دﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺎور و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺸﻒ ﺟﻮھﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻣﺦ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن، ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻗﻮای ﺧﻼق وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﺳﻮق او ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و وداد اﺳﺖ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف، رﯾﺸﮫ ﮐﻨﺪن ﻓﺮھﻨﮓ ددﻣﻨﺸﯽ و ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ، و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭ ﺎءﷲ ھﻤﻮاره در آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﻣ ﻄﻠﺐ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای "اﺻﻼح ﻋﺎﻟﻢ" و "ﻋﻤﺎر" ان آﻣﺪه اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ آدﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺣﻘﯿﻘﺖ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ زور ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻤﺸﯿﺮ وﯾﺎ زور ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﺻﻼً ﺑﺎ ﺟﻨﺒﮫ روﺣﺎﻧ ﯽ اﻧﺴﺎن در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﻠﻮک اﻧﺴﺎن در ﺟﮭﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﮐﻤﺎﻻت روﺣﺎﻧﯽ او ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

و در

39

Made with FlippingBook flipbook maker