از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧ ﮫ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن از ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﻮآورﯾﮭﺎی ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮک و اﻧﻘﻄﺎع، و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧ ﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻌ ﻨﺎی راﺳﺘﯿﻦ آن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﺎر ﭼﻮب وﺣﺪت و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮآورﯾ ﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ از ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺼﺮت ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺎرھﺎ در آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺻﻞ ﻧﺼﺮت و دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ه اﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ دو ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . دراو ﻟﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺣ ﻀ ﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ ﻧﺼﺮت ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﻔﺎع و ﻋﻠﻮ آﺋﯿﻦ ﺧﺪا ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻓﺴﺎد و ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ. آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﻮاح اﯾﺸﺎن آﮐﻨﺪه از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ . در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺻﻮﻟﺸﺎن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺼﺮت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ: ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺒﺎی ﺣﻖ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﻣﻮرﯾﮑﮫ ﺳﺒﺐ ارﺗ ﻔﺎع و ﻋﻠﻮ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺎزﻟﮫ در اﻟﻮاح ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﮫ آن ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﻠﮑﻮت اﻣﺮ در ﻋﺪم ﻓﺴﺎد و ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد...ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺣﺎل ﻧﻔﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﮑﺸﺖ و در ﺳﺒﯿﻞ اﻟﮭﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻧﻔﺴﯽ اذﯾﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺤﻞ اذای ﺧﻠﻖ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺸﺖ...ﻗﺪ ﺟﺌﺖ ﻟﻼﺗﺤﺎد و اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻟﻠﻀﻐﯿﻨﺔ و اﻟﻌﻨﺎد...ﺣﻖ از ﺑﺮای اﺻﻼح ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪه ﻧﮫ ﻓﺴﺎد...ﺣﻖ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﮫ ﻋﺎﻟﻢ ر ا از ﺑﺮ و ﺑﺤﺮ ﺑﮫ ﻣﻠﻮک واﮔﺬاﺷﺘﮫ و آ ﻧﭽﮫ را ﺣﻖ ﺑﮫ آن ﻧﺎظﺮ اﺳﺖ ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎد ﺑﻮده و ﺧﻮا ھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺎن اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﯿﺎن و ﺷﻔﻘﺖ و رأﻓﺖ ﻗﻠﻮب را ﻧﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و

و ﺑﯿﺎن

ﻗﺒﻼً

4

Made with FlippingBook flipbook maker