از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧ ﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑ ﮫ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﺗﺮک ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ روش ﺗﺒﻠﯿﻎ را ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و روش ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐ ﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ءﷲ ھﻤﻮاره ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻗﺪام ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﮕﺮ ان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﺎطﺮ ﺧ آ ورﻧﺪ، از ذﻟﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در ﺷﻤﺎری از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ ﺷﮑﻞ " ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻨﺪ " ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﻼوه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ واژه ﺑﻼغ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ واژه ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ روی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻋﺮﺻﮫ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺮد و روح ﮔﺎم ﻧ ﮭﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﻤﻮاره ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﺒﻠﯿﻎ را "اﻧﻘﻄﺎع" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺻﺪھﺎ اﺛﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻟﺰوم اﻧﻘﻄﺎع. اﯾﻨﮑﮫ اﻧﻘﻄﺎع ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺻﻮع ﺑﺴﯿﺎری از ﺛﺎر آ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺨﺶ اول ھﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ. ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺳﺮ آ ﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﻤﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﺨﺶ را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ھﺮ ﮔﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﺣ واﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﮑﮫ از ھﺮ ﻧﭽﮫ آ و ھﺮ آن ﮐﺲ آ ﮐﮫ در ﺳﻤﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﻘﻄﺎع ﻣﺤﺾ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ: ان اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻦ ﯾﺼﻠﻮا اﻟﯽ ﺷﺎطﺊ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻻ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺼﺮف ﻋﻦ ﮐﻞ ﻣﻦ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض. )اﯾﻘﺎن 1(

ﺷﺮاﯾﻂ و

ﻞ ﻋﺮﻓﺎن

41

Made with FlippingBook flipbook maker