از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﮫ اﻓﻖ اﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺎزﻧﺪ...ان ﷲ ﺑﺮئ و اوﻟﯿﺎﺋﮫ ﺑﺮاء ﻋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻔﮑﻮن اﻟﺪﻣﺎء و ﯾﺄﮐﻠﻮن اﻣﻮال اﻟﻨﺎس...ﻓﺴ ﺎد و ﻧﺰاع ﺷﺂن ﺳﺒﺎع ارض اﺳﺖ ﻧﮫ ﺷﺄن اﻧﺴﺎن. ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﯾﺰل و ﻻﯾﺰال ﺷﻔﻘﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد...آﺳﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ دو ﻧﯿﺮ روﺷﻦ و ﻣﻨﯿﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﻮرت و ﺷﻔﻘﺖ. در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﺑﮫ ﻣﺸﻮرت ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﮫ اوﺳﺖ ﺳﺮاج ھﺪاﯾﺖ، راه ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﮔﺎھﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ...آﺳﻤﺎن ﺧﺮد ﺑﮫ دو آﻓﺘﺎب روﺷﻦ، ﺑﺮدﺑﺎری و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری...ﻟﯿﺲ اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺐ اﻟﻮطﻦ ﺑﻞ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ. )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 8:507 -9( دوﻣ ﯿﻦ ﺑﯿﺎن در ﻟﻮح ﺷﯿﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮﺣﯽ ﮐﮫ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره ھﻤﮫ آﺛﺎر و آﻣﻮزه ھﺎی اﯾﺸﺎن در آن ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﺑﺘ ﺪا اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ا ﺻﻞ ﻧﺼﺮت اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ھﻤﺎن اﺻﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﻧ ﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺻﻮل آﺳﺖ: ﻟﺰوم اﻣﺎﻧﺖ، ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺴﺎد و دزدی و ﻗﺘﻞ ، ﻧﻔﯽ ﺟﮭﺎد از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﺟﮭﺎد از ﺑﯿﺎن، اﺻﻞ وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮدﺑﺎری و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮای زدودن ﮐﯿﻨﮫ و ﻧﻔﺮت از دﻟﮭﺎی ﻣﺮدم، ﺳﺘﺎﯾﺶ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ، اھﻤﯿﺖ دﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺧﻼق، ﺿﺮورت ﺗﻤﺴﮏ ﺑﮫ ﻋﺪل و ﻓﻀﻞ، و ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮫ ﺟ ﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﮭﺎن : در ﺷﺒﯽ از ﺷﺒﮭﺎ در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﺟﮭﺎت اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﻋﻠﯿﺎ اﺻﻐﺎء ﺷﺪ اﻧﺎ ﻧﻨﺼﺮک ﺑﮏ و ﺑﻘﻠﻤﮏ...و ﭼﻮن ﻣﻈﻠﻮم از ﺳﺠﻦ ﺧﺎرج...ﺑﻌﺮاق ﻋﺮب ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﺎﻋﺎﻧﺖ اﻟﮭﯽ و ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ رﺑﺎﻧﯽ آﯾﺎت ﺑﻤﺜﻞ ﻏﯿﺚ ھﺎطﻞ ﻧﺎزل و ﺑﺎطﺮاف ارض ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺒﺎد را،ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺣﺰب را، ﺑﻤﻮاﻋﻆ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮫ و ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﮫ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﻓﺴﺎد و ﻧﺰاع و ﺟﺪال و ﻣﺤﺎرﺑﮫ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ از ﻓﻀﻞ اﻟﮭﯽ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺮ و داﻧﺎﺋﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و ﺳﻼح ﺑﮫ اﺻﻼح...و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت...ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﮐﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻧﺰد ﻋﻘﻼء و ﻣﻈﺎھﺮ ﻋﺪ ل و اﻧﺼﺎف ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮده: ﯾﺎ اوﻟﯿﺎءﷲ... ﯾﻮﺻﯿﮑﻢ اﻟﻤﻈﻠﻮم ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ و اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ... اﻧﺎ ﻧﺄ ﻣﺮ ﻋﺒﺎدﷲ و اﻣﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ و

طﺮﯾﻖ

5

Made with FlippingBook flipbook maker