از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺤﺚ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد "اﯾﺎم ظﮭﻮر ﻋﻘﻞ" اﺳﺖ ﮐﮫ در دوران ادرﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ : از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ دﻧﯿﺎ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﻣﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ. ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﺣﺪی ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ﮐﮫ وﺣﺪه ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ. آن اﯾﺎم اﯾﺎم ظﮭﻮر ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﮫ . )اﻣﺮ و ﺧﻠﻖ 1:135 ( در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ. اﯾﺸﺎن ھﺪف ظﮭﻮر ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ داﻧ ﻨ ﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺬھﺒﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻋﻮام ﮐﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. در واﻗﻊ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭼﯿﺮه ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان از ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻮﻟﯽ در ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺟﻠﻮه ﻣﻨﻄﻘﯽ آن ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺻﻮ ﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﮭﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﻠﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وظﯿﻔﮫ ھﺮ ﻓﺮد ﺷﯿﻌﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺠﺘﮭﺪی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ظﮭﻮر ﺑﻠﻮغ دﻧﯿﺎ را ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺎم ظﮭﻮر ﻋﻘﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﮫ ﯾﻌﻨﯽ ظﮭﻮر ﺧﺮد ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎزﺗﺎب اﺻﻞ ﻧﺼﺮت اﺳﺖ ﮐﮫ در آ ن ھﻤﮫ آدﻣﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺮدﻣﻨ و ﺪ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﺤﺮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻟﻮم ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ در ﮐﺘﺎب اﻗﺪس ﯾﻌﻨﯽ 33 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ، و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﮫ در ﻟﻮح دﻧﯿﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺸﻮرت را در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رھﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﺑﯿﻮت ﻋﺪل ﻣﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ا ﻓ ﺮاد ﺑﮭﺎﺋﯽ در ھﺮ ﺷﮭﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. دﻓﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ازﷲ ء

52

Made with FlippingBook flipbook maker