از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮی ، اﻓﺮادی را ازﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﺖ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺴﺎط رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺬھﺒﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﻮﻧﺪ و ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ءﷲ ﻣﺸﻮرت را ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺧﺮد را در ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ظﻦ و ﮔﻤﺎن را ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اوﺳﺖ ﺳﺮاج ﻧﻮراﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ظﻠﻤﺎﻧﯽ. راه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. از ﺑﺮای ھﺮ اﻣﺮی ﻣﻘﺎم ﮐﻤﺎل و ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻠﻮغ و ظﮭﻮر ﺧﺮد ﺑﮫ ﻣﺸﻮرت ظﺎھﺮ و ھﻮﯾﺪا. )ﻣﺠﻮوﻋﻢ ﻣﺤﻘﻈﮫ 8:568 -9( ﺳﻮم: ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮده داری ﺑﺮده داری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪاری طﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﺬاھﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻗﺘﻀﺎی ھﻤﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮده داری را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﯾﺎ از آن دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﮫ اﻧﻮاع ﻧ ﻮﯾﻨﯽ از ﺑﺮدﮔﯽ را ﻣﻮﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘ ﻨﺪ. رﺳﻮخ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮده داری در ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در آﺧﺮ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻔﺎء ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺗﺮﮐﺎن و ھﻢ ﺳﯿﺎھﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺮدﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﻧﮑﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ھﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳ ﺪ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮده داری را ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ درﺧﻮر ﻧﮑﻮھﺶ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮده داری از اﺻﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ﮔ ﷲ ﻣﯽ ء ﺮدد ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﺎدی ﺑﻨﻈﺮ آﯾﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎ ن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ ﭘﺪﯾﺪاری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﮐﺘﺎب اﻗﺪس ﺑﻨﺪ 72 ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺑﻨﺪه ای ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﻨﺪه دﯾﮕﺮی را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺸﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ: آﺳﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ دو ﻧﯿﺮ روﺷﻦ و ﻣﻨﯿﺮ ﻣﺸﻮرت و ﺷ ﻔﻘﺖ. ﻣﺸﻮرت ﺑﺮ آ

ﮐﮫ

ﻤﺎﯾﺪ

53

Made with FlippingBook flipbook maker