از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻟﺰوم اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﺒﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده ا ﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺤﺾ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﻄﺮﯾﮫ اﺷﺘﺮاﮐ ﯽ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ آزادی و ﻋﺰت اﻓﺮاد را از ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺮد و آﻧﺎن را ﺑﮫ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﺠﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺪھﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻔﮭﻮم آزادی ﺑﻌﻨﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺾ، از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و ﺗﺪاوم ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﻣﺤﻮ ھﺮ ﻧﻮع آزادی راﺳﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻮد. ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﺳﺎل 1863 ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاطﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ا ﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪت ﭼﮭﺎر ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ. ﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺴﺎد ﺳﯿ ﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم آن روز ﺑﮫ ﺪی ﺣ در ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺠﺪد اﯾﺸﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﮫ ادرﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﻠﻄﺎن و ﺳﺮ ان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺷﺪت اﯾﻦ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻟﻮح ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ھﺴﺘﻨﺪ و در آن واﺣﺪ ھﻢ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻔﺮط اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮫ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺎﻧﺒﻮل وارد ﺷﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اھﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮ در رﻓﺎه و ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ذﻟﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﺒﯿﻦ ) اﻧﺎ ﻟﻤﺎ وردﻧﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﯽ ﺳﻌﺔ و ﻏﻨﺎء ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﯽ ذﻟﺔ و ﻓﻘ ﺮ ﻣﺒﯿﻦ (. آﻧﮕﺎه او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ظﻠﻢ را ﺑﮫ ﻋﺪل ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد و ﺑﮫ او ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﺣﺎل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد و ﺳﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ وﮐﻼء ﻧﭙﺮدازد و ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ و ظﻠﻢ ﺑﮫ رﻋﯿﺖ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﺪ و او را از ﺿﺠﯿﺞ ﻓﻘﺮا و اﺑﺮار در اﺳ ﺤﺎر ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ دارﻧﺪ ) اﯾﺎک ان ﻻ ﺗﻌﻤﺮ ھﻮﻻء اﻟﻮﮐﻼء و ﻻ ﺗﺨﺮب اﻟﺮﻋﯿﺔ اﺗﻖ ﻣﻦ ﺿﺠﯿﺞ اﻟﻔﻘﺮاء واﻻﺑﺮار ﻓﯽ اﻻﺳﺤﺎر (. ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻋﺪل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻂ اﺳﺘﻮاء رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﺑﻄﻮر ی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﮫ ﺗﺴﺎوی اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاطﯽ .

ای

ﭘﺲ

55

Made with FlippingBook flipbook maker