از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﻷرض اھﻞ آن . " )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﻟﻮاح ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻗﺪس 110 ( ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺤﻞّ ﺗﻮﻟّﺪﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﮭﺮه

ﺷﺸﻢ: آزادی زﻧﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺑﺎ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺣﯿﻄﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و او را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺤﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری از زن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺟ ﺴﻤﺎﻧﻲ ا ز ﺷﮭﻮات و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره، و ﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺧﺮدورز و روﺣﺎﻧﻲ، در واﻗﻊ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ددﻣﻨﺸﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻘﻠﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﯿﻄﮫ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎً از طﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﻌﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎع و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ، ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر از اﺑﺘﺪا ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ھﺮ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪاري ﮐﮫ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺮف ﺟﻨﺴﻲ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ، ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ و ﭘﺮﺧ ﺎﺷﮕﺮي و ﮐﺸﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﻓﺎع از ﺷﺮف و ﻧﺎﻣﻮس و ﻏﯿﺮت ﻣﺮداﻧﮫ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد. از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی و رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮ ان ﭘﯽ ﺑﺮد. ﻧﺼﺮت ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ددﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ و ھﺪﻓﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ آدﻣﯿﺎن را از ورطﮫ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﻣﮭﺮ و وداد ﻋﺮوج دھﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺼﺮت ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﮫ طﺮد ﻧﻈﺎم ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ در ﺳﯿﺎھﭽﺎل طﮭﺮان در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎً ھﻢ

ی

ی

ی

ی

ﻣﻲ

63

Made with FlippingBook flipbook maker