از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﮭﺬا وﻗﺘﻲ ﮐﮫ اﻋﻼن ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺷﺪ، ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮب از ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﯿﭻ اطﻔﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻓﺪا اوھﺎم ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد

ی

. )ﺧﻄﺎﺑﺎت 2:134 -6( ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻟﺰوم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ھﻢ در ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آ ورﯾﻢ ﮐﮫ در ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺣﯽ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑ ﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﮋده ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه رﺟﺎل ﯾﺎ ﮐﻨﻮزی را ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯽ ورد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻧﺼﺮت اﻣﺮﺷﺎن ﻗﯿﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد. آ در ﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻋﺠﯿﺐ آﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ واژه رﺟﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از رﺟﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺻﺪھﺎ ﻟﻮح ﺧﻮد از زﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻧﺼﺮت اﻣﺮﺷﺎن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧ ﻄﺎب ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨ ﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل طﯿﺒﮫ طﺎھﺮه ﺑﮫ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ ) ﯾﺎ اﻣﺎء ﷲ... اﻧﺼﺮن رﺑﮑﻦ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻄﯿﺒﺔ اﻟﻄﺎھﺮة ﻟﺌﺎﻟﯽ 3:238 ( و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻤﯽ اﻣﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻐﻤﺎت اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﺄس رﺣﻤﺘﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اول ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﺸﻄﺮﺷﺎ ن ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ذﮐﺮ و ﺛﻨﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ: اﺳﺘﻤﻌﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﯽ ﻧﻐﻤﺎﺗﯽ...ﺛﻢ ﺧﺬی ﺑﺎﺳﻤﯽ ﮐﺄس رﺣﻤﺘﯽ و ﮐ ﺆ ب ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺛﻢ اﺷﺮﺑ ﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮏ ﺛﻢ اﺳﻘﯽ ﺑﮫ اﻣﺎﺋﯽ ﻟﺘﺠﺬ ﺑﮭﻦ اﻟﯽ ﺷﻄﺮی...ﺛﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽ ذﮐﺮی و ﺛﻨﺎﺛﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 15:349 ( در ﻧﯿﺰو ﻟﻮﺣﯽ، در ﺗﻮﺻﯿﻒ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺮﻓﺎن ﻓﺎﺋﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ای آﯾﮫ ﻣﻈﮭﺮ را آﻧﺎن ﻣﺸﮭﻮر از ﻗﺮان ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ از " رﺟﺎﻟﯽ " ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮداﺋﯽ آﻧﺎن را از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﻤﯽ دارد ) رﺟﺎل ﻻ ﺗﻠﮭﯿﮭﻢ ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ذﮐﺮ ﷲ(. ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ:

وﻻ ﺑﯿﻊ

65

Made with FlippingBook flipbook maker