از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ، آن و از ﺻﺤﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻠﻮ و ﻋﺰت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮ و داﻧﺎ ﺑﺸﻤﺎر آ ﻣﯽ ﻣﺪﻧﺪ از ظﺎھﺮ ﺑﺮﺗﺮﯾﺸﺎن ﻋﺎری ﺷﺪه و ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻧﺎدان ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ ﯾﻨﺪآ . در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ، و ﻋﻤﺎﻣﮫ ﺷﺎن ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺮوه دوم و زﻧﺎن و ﻣﻘﻨﻌﮫ ﺷﺎن ﺟﻠﻮه ﮔﺮوه دوم ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﻣﺎ در اﯾﻦ ظﮭﻮر ھﻢ ﻋﻤﺎﻣﮫ و ھﻢ ﻣﻘﻨﻌﮫ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود و ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن واژﮔﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد: ﮐﻢ ﻣﻦ ذی ﻋﻤﺎﻣﺔ ﻣﻨﻊ و اﻋﺮض و ﮐﻢ ﻣﻦ ذات ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﺮﻓﺖ و اﻗﺒﻠﺖ و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﮏ اﻟﺤﻤﺪ ﯾﺎ اﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ. ﮐﺬﻟﮏ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻋﻼھﻢ اﺳﻔﻠﮭﻢ و اﺳﻔﻠﮭﻢ اﻋﻼھﻢ . )ﻣﺎﺋﺪه 7:145 ( ھﻔﺘﻢ: ﻧﻔﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎھﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻤﮕﺎن در دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣّﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ای آن، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻏﻠﺒﮥ اﺻﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در ﺻﺤﻨ ﮥ رواﺑﻂ دوﻟﺖ ھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. رﯾﺸﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﮑّﻢ اﺻﻞ ﺟﻨﮕﻞ در ﺻﺤﻨﮥ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ھﺮج و ﻣﺮج ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﻮد راه ﺣﻞّ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ واﻗﻌﯿّﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم را ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ. اﮔﺮﭼﮫ ﻧﻈﺎم ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮد ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ اﻣّﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ. ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺎر ﮐﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داری ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻏﺎرت ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و اﺻﻮﻻً ﺟﮭﺎن ﮔﯿﺮی و ﺳﻮزی و ﺗﻄﺎول و ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ و ﻏﺎرت ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﭼﯿﺮۀ ھﻤﮥ دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣ ﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺴﺖ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﻣﺪﻧﺪ آ

ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﻋﻠﻤﺎء

ﺳﺒﺐ رﯾﺸﮫ

ﺟﮭﺎن

67

Made with FlippingBook flipbook maker