از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮐﮫ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺣﺘّﯽ در دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق دارد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺰم و ﺑﺮده داری اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن راﺑﻄﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ داﺧﻠﯽ ، راﺑﻄﮫ دﺷﻤﻦ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ آدم ﭼﮕﻮﻧﮫ رﻓﺘﺎر ﺑﺸﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ داﺧﻠﯽ ﺑ ﻮدن ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدن او دارد. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﻠّﯿّﺖ ﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاطﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ آورد وﻟﯽ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری. از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻠّﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد ﺧﺎرﺟﯿﺎن در آﯾﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﮕﺮان در ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد و ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد را ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻓﺘﺨﺎر و ﻓﺘﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﮥ ﮐﺸﻮرھﺎ و ھﻤﮥ ادﯾﺎن ﭼﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﮭﺎد و ﭼﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺳﻠﺤﺸﻮری، ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ھﻤﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آن ﻣﺮدم را ﺑﮫ زور ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﯽ آورﻧﺪ. در ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ظﻠﻢ از اﺻﻞ ﺟﻨﮕﻞ و ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿ ﺮد. اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﺻﻞ ھﺮج و ﻣﺮج در ﺻﺤﻨﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﻋﺮﺻﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ زور و ﻗﮭﺮ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ طﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺮد ﻗﺪم ﮔﺬارده ﺷﻮد ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞّ دﺷﻮاری ھﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اوّل ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﮑﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎزﺳﺎ زی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﮑﻢ ﺟﮭﺎد و ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻞ در واﻗﻊ طﺮد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺸﺮی ھﻤﮫ ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﮭﺎن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻼوه اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ

68

Made with FlippingBook flipbook maker