از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺒﯿﻢ اﯾﺮان را ﻣﻮﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮ

ﻤﺎﯾﺪ...از ﺣﻖ ﻣﯽ ط ﻠ

ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ﻧﯿﺮ ﻋﺪل ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﻖ اﯾﺮان اﺷﺮاق ﻧ

اﺟﺮای ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف...اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ آ ن از ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺪد طﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ... ھﺮﯾﻮم اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﻧﻔﻮذ اھﻞ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ. از ﺣﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻧﺎﺋﻤﯿﻦ را آ ﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و از ﺧﻮاب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺷﺎ ﯾﺪ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑ ﺂ ﻧﭽﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎح و ﻓﻼح اﺳﺖ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 15:428 ( ھﺸﺘﻢ: از ﺗﻌﺼﺐ ﺑﮫ آزادی و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪۀ آن ھﻮﯾ ﺘﯽ آﮐﻨﺪه از ﺗﻌﺼّﺐ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﯾﮑﺮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. واژه ﺗﻌﺼّﺐ را در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﺸﺪاوری ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ از داوری ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼ ﻔﺎﻧﮫ و ﻏﺮض آﻟﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣّﺎ واژۀ ﺗﻌﺼّﺐ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﺘﺮ دارد. اﮔﺮ ﭼﮫ ﻏﺮض و ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻠﻮه ای از ﺗﻌﺼّﺐ اﺳﺖ اﻣّﺎ ﺗﻌﺼّﺐ ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت از ﺗﻘﻠﯿﻞ ھﻮﯾّﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺤﺪود و ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺖ. ﺗﻌﺼّﺐ از واژه ﻋﺮﺑﯽ "ﻋﺼﺒﮫ" ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺼﻮص ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﮥ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﮔﺮوه ھﺎ را ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و دﺷﻤﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ھﻮﯾّﺖ ﺗﮏ ﺑﻌﺪی و اﻧﺤﺼﺎری و ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد را ﺑﮫ داوری ھﺎی آﻟﻮد وا ﻣﯽ دارد، اﻧﺼﺎف را در او ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، و او را ﺑﮫ رﻓ ﺘﺎر و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ درﺑﺎرۀ آﺷﻨﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ھﺮ ﻧﻮع ظﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺠﯿﻊ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮان در ﺗﺨﯿﻞ آﮐﻨﺪه از ﺗﻌﺼّﺐ ﺑﮫ ﺣﺪّ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ درّﻧﺪه ای ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﮭﻠﮏ و ﺳﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﺮاز از دﯾﮕﺮان و دﯾﻮ از آﻧﺎن ﻣﻘﺪﻣﮥ آزار ﺮﯾﻒ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻮﯾّﺖ آدﻣﯽ اﺳﺎﺳﺎً از طﺮﯾﻖ ﻧﻔﯽ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺗﻀﺎدّ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﻮﯾّﺖ آدﻣﯿ ﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿّﺖ ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﻧﮋاد و زﺑﺎن و طﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠّﯿّﺖ و ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن از ﺑﯿﻨﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺤﻮر - ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽ از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﻣﯽ ﺗﻌ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدد. ﮐﻨﻮن و در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻮﯾّﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ را

ﺟﮭﺎن

ﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﯽ

ﺑﮫ

ﻏﺮض

ﺳﺎزی

70

Made with FlippingBook flipbook maker