از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻣﻔﮭﻮم آزادی را ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻄﺎع، ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ، و ﺑﻠﻮغ و ظﮭﻮر ﺧﺮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دھﺪ. در ﻟﻮﺣﯽ ﺣﻀﺮ ء ت ﺑﮭﺎ ﷲ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ آزادی راﺳﺘﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯿﺎن از ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﯽ و وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ دوﺳﺘﯽ و ﻧﻮﻋﭙﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ظﮭﻮر آ زادی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رھﺎﺋﯽ از ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ھﻮﯾﺖ و اﺧﻼق ﺑﮫ ﮔﺮوه ﺧﻮد و ، در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮان را ﺑ ﯿﮕﺎﻧﮫ و دﺷﻤﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ. در ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ، ﺗﺮک ﺗﻌﺼﺐ و اﻧﻘﻄﺎع ھﻤﻮاره ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ در اﻧﻘﻄﺎع راﺳﺘﯿﻦ آدﻣﯽ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ رھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد، و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﮭﺮ ﻣﯽ ورزد. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﮐﮫ ظﮭﻮر ﺧﻮد را ﻧﻮﯾﺪی ﺑﺮای ظﮭﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪار ﺪ، ﻧ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺗﻌﺼّﺐ را در ھﻢ ﻣﯽ ﻨﺷﮑﻨ ﺪ و ھﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ آن را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺪ. ﻨدھ اﯾﺸﺎن در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﻨ ﮔﻮﯾ ﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮاﻓﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ طﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻨﻤﺎﯾ ﻧ ﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺰّت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻮﯾّﺖ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮥ آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ، ﺗ ﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن از اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﻨدھ ﺪ و اﻋﻼن ﻣﯽ ﻨﮐﻨ ﺪ ﮐﮫ " اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﻻرض ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ " )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻟﻮاح ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻗﺪس 101 ( ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ دو اﺻﻞ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اوّل اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﮥ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و دوم اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی و ﺧﺮد ورزی و ﺗﺤﺮّی ﺣﻘّﯿﻘﺖ. اﯾﻦ دو اﺻﻞ در ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻧﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻧﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﺎدّی ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻨﻮان روح و ﺧﺮد و ھﺸﯿﺎری و ﻧﺸﺎن ﺧﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺿﺮورﺗﺎً اﯾﻦ روح ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﮥ ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﻮۀ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد. ا ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ا ﻧ ﻘﻄﺎع و آزادی و ﺗﺮک ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺷﺮت، ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ

او ﻣﯽ

ﺑﮫ

72

Made with FlippingBook flipbook maker