از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﻠﮑﮫ دوﺳﺘﯽ و ﻣﮭﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻟﻮح طﺮازات ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺪ:ﻨ ﮔﻮﯾ طﺮاز دوم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ادﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺮوح و رﯾﺤﺎن … ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮوح و رﯾﺤﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﮫ ﻛﮫ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺳﺒﺐ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﻮده و ھﺴﺖ و اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﯿﺎت اﻣﻢ اﺳﺖ. طﻮﺑﻲ از ﺑﺮاي ﻧﻔﻮﺳﯿﻜﮫ ﺑﺤﺒﻞ ﺷﻔﻘﺖ و رأﻓﺖ ﻣﺘﻤﺴﻜﻨﺪ و ازﺿﻐﯿﻨﮫ و ﺑﻐﻀﺎ ﻓﺎرغ و آزاد . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻟﻮاح ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻗﺪس 18( ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺼّﺐ ﻋﺒﺎرت از اﻧﺤﻄﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و ﯾ ﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ و در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد. ﯽ از ﻧﻈﺮ آﯾﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺗﻌﺼّﺐ دﯾﻨﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﻠﻮۀ راﺳﺘﯿﻦ روﯾﮑﺮدی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا و ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﻌﺒ طﺮد ﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﻦ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧﺪا اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨ ﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺎن و دﮔﺮاﻧﺪ ﯾﺸﺎن و ﮔﺮوﻧﺪ ﮔﺎن دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ ﺑﺪل ﮔﺮدد از دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﺪا ﺟﺰ ﻧﺎم و رﺳﻤﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻋﻮت ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘﯽ در آن واﺣﺪ ھﻢ ﻧﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎم ﻣﺎدّه ﭘﺮﺳﺘﯽ از داروﯾﻨﯿﺰم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم اﻓﺮاطﯽ، ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ، زن ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﭘﺮﺧﺎش و اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﯽ آن ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﭘﺎﯾﻤﺎ ﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﻤﺎدھﺎﯾﯽ ﻣ ﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا و ارادۀ اﻟﮭﯽ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ظﺎھﺮاً ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺎﯾﺶ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﻣّﺎ ﺑﺨﺎطﺮ آﻧﮑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺣﺪّ ﯾﮏ ﺷﯿﺌﯽ ﺗﻘﻠ ﯿ دھﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ و ﺑ ﺮاﺳﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺮ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺐ و روز ﺑﮫ دﻋﺎ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﭘﺮدارد اﻣّﺎ دﻟﺶ آﮐﻨﺪه از ﻧﻔﺮت ﻋﻠﯿﮫ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪاﺳﺖ. ﺑﮭﺎءﷲ در ﻟﻮح ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻨﮐﻨ ﺪ ﮐﮫ ﺿﻐﯿﻨﮫ و

ﻣﯽ

ﻞ ﻧﻤﯽ

ﺣﻀﺮت

ﮐﯿﻨﮥ ﻣﺬھﺒﯽ " ﻧﺎرﯾﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ

ﺳﻮز "، آﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗ ﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

آب ﻣﮭﺮ و دوﺳﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﺮا اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺖ.

73

Made with FlippingBook flipbook maker