از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ

در وﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑ

ھﻤﮫ

ی ﻨﺤﻮ

ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

داده و ﻟﺰوم ھﺮ ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮا

ی ی ی

ﮔﺮاﯾﻲ ﯾﺎ رﺋﺎﻟﯿﺰم اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭼﯿﺮه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم

ﻧﻈﺮﯾﮫ اول، ﻧﻈﺮﯾﮫ واﻗﻊ

ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ،

ﺳﯿﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه

ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ و ﻧﮫ وﯾﮋﮔﻲ ھﺎ و ﺷﮑﻞ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص آﺣﺎد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم. ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﯾﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در واﻗﻊ

یﭼﯿﺰ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺮج و ﻣﺮج و آﻧﺎرﺷﯿﺰم اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﺎ ی ﻧﻔﻮذ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﮭﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻲ اﺳﺖ، آﺣﺎد و اﺟﺰاء ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﮐﺸﻮرھﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ

د. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺮج

و ﺳﺘﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﯾﮏ دﯾﮕﺮي را دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺷﻤﺎر ﻮه ﻣﻲ و ﻣﺮج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺎطﺮه و اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي

د و در ﻧﺘﯿﺠﮫ

آﺣﺎد ﻣﻲ ﺷﻮ

ھﻤﮫ

ﮐﺸﻮرھﺎ، ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ، در ﻓﮑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﺘ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺎﺑ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﻲ ﺟﮭﺎ ﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﮑﺘﺐ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ اﯾﻦ آﺣﺎد ﻣﻠﻲ، اﺛﺮ ﻣﮭﻤﻲ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﻧ ﻧﺪار ﺪ، ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ طﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻧﻔﺲ ﻧﻈﺎم ھﺮج و ﻣﺮج را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دھﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﺸ ﯾﮫ ﺎن در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﺑﺤﺜﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮاز ﻗﻮا و ﻣﻮاز وﺣﺸﺖ ﻣﺤﺪود

ھﻤﮫ

ﻘﮫ ﻧﮫ ی

ﯿﺠﮫ

واﻗﻊ

ﻧﮫ ی ی ی

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮو

ﮔﺮدد. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎورھﺎ

یا ھﺴﺘﮫ ی

ﻣﻲ ﻧﮫ

ﺟﻨﮓ را

وﺣﺸﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑ ﮫ ﺻﻮرﺗﻲ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر

اﺗﻤﻲ ﻣﻮاز

یھﺎ و ﺳﻼح

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ

ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﯿﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﻨﮓ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮي ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت و زﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آورد. اﻣﺎ در دﻧﯿﺎ

در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ

اﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮوز

اﺗﻤﻲ و ھﺴﺘﮫ

یھﺎ ﺳﻼح یا

75

Made with FlippingBook flipbook maker