از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. طﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧ ﻈﺮﯾﮫ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﻠﺢ دوﺳﺘﻲ در دﻧﯿﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺰود در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻟﺬا ﺟﻨﮓ را اﻣﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﻨﺪارﻧﺪ.

ی ی ﻟﮫ ی ی

ی ﯾﮫ ﻘﮫ ﻣﻲ ره ﯾﮫ ی

ﻓﻮق ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﮭﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﮑ

ﺘﮫ

ﺳﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ

ي ﻗﺮن ۱۹

ﻏﺮﯾﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﻲ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از وﺳﻂ زﻧﺪان د

ر ﻧﯿﻤﮫ

ﻧﮑﺎت

ﺟﺎﻣﻊ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ د ر ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ اراﺋﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ھﻤﮫ

ﻣﯿﻼدي، ﻧﻈﺮﯾﮫ

یا

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ھﺮ ﺳﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود.

ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ از ﺗﻨﮕﻨﺎ

ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ، ﺑﮫ درﺳﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺮج و ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﻲ دﻧﯿﺎ ھﻤﻮاره ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻲ ﻣﺨﺎطﺮه آﻣﯿﺰ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻨﮓ ا ﻓﺮوز در دﻧﯿﺎ ﻣﻲ آﻓﺮﯾﻨﺪ. اﻣﺎ آﻧ یﺑﺠﺎ ﮑﮫ از اﯾﻦ اﺻﻞ، ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ ازا ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮد، اول ﺻﻠﺢ، ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﯾﮫ

ﺑﮫ ﻋﻨ ﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺳﺨﻦ

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح

ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ از ﻟﺰوم ﻣﺴﺎﺑ

یا ھﺴﺘﮫ یھﺎ

ﺪ، ﯾﻌﻨﻲ اوﻻً از ﺧﻠﻊ ﺪ و از طﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ

را اراﺋﮫ ﻣﻲ ﻨ ﻧﻤﺎﯾ

ھﯿﮑﻞ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﻈﺮ

ﮔﻮﯾﺪ. در ﺳﻮ

ی دﯾﮕﺮ

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﻨ ﮔﻮﯾ

ﺳﻼح ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺿﺮورت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ

ی از ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ

اﻣﺮ را ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﮫ ھﺮج و ﻣﺮج ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻲ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻧﻈﻢ و اﻧﺘﻈﺎم و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻣﻤﮑﻦ

و ﺟﻠﻮﮔﯿ ﺮي

ﺟﮭﺎن از ﺳﻼح

ﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎز

ﻧ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ

یا ھﺴﺘﮫ یھﺎ

از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﺮﻓﺎً و ﺻﺮﻓﺎً از طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﯿﻦ ی ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺳﺖ. ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﻧﻈﺮ دوم ﺻﻠﺢ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﮫ وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﻲ در ﺻﻠﺢ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑ ﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺻﻠﺢ دﻣﮑﺮاﺳﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ اﺳﺖ. اﯾ ﻦ ﻧﻈﺮ ھﻢ درﺳﺖ و ھﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺆﯾﺪ و ﻣﺸﻮّق ﺻﻠﺢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﻠﺢ، از ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ دﻣﮑﺮاﺳﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮراً دﻓﺎع ﻧﻤﻮد ﻧﮑﮫ ﭼﻨﺎ . ﻧﺪ ﻗﺒﻼً دﯾﺪﯾﻢ، د ره ر ﺳﻮ ھﯿﮑﻞ ﮐﮫ دﻋﻮﺗﻲ از زﻣﺎﻣﺪاران ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ، اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ، ﯾﻌﻨﻲ

77

Made with FlippingBook flipbook maker