از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺳﻮم، ﯾﻌﻨﻲ ﻟﺰوم ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻧ ﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺮا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺮ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﮫ

ی

ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻲ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮور ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اول آﻧ ﮑﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺸﻮق ﺻﻠﺢ ھﻤﺮاه ﻧ ﮔﺮد ﺪ، ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺘﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺻﻠﺢ طﻠﺒﻲ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ

ی ﺻﻠﺢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻲ ﯾﮫ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﻲ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد . دو م آﻧ ﮑﮫ اﯾﺠﺎد از ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﺎﻧﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ھﻢ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ودادﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﮐ ﻣﺬھﺒﻲ را ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻄﺮود ﻧﻤﻮ دﻧ ﺪ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻼوه ھ ﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد . ﻧﺪ ﺑﮕﻔﺘﮫ ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪال و ﻧﺰاع ﻣﺬھﺒﻲ از ﺑﯿﻦ اھﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد. ﺣﺒﺎ ﱠ ﻟﻠہ و ﻟﻌﺒﺎده ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢِ ﺧﻄﯿﺮ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﺑﻐﻀﺎ ی ﻣﺬھﺒﻲ ﻧﺎرﯾﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺳ ﻮز و اطﻔﺎء آن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻌﺐ، ﻣﮕﺮ ﯾﺪ ﻗﺪرت اﻟﮭﻲ ﻧﺎس را از اﯾﻦ ﺑﻼي ﻋﻘﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮭﺎءﷲ: اي اھﻞ ﺑﮭﺎ ء

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻲ

یا

ی اﻣﺮ

ﯿﻨﮫ

ﺣﻀﺮت

79

Made with FlippingBook flipbook maker