از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ. ﺧﺪا ﻣﮭﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﮭﺮ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﺟﮭﺎن و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ آﺋﯿﻨﮫ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ودا د و ﻣﮭﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ. اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از ﺣﻘﯿ ﻘﺖ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺴﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻮھﺮ، ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﺣﮑﻤﺖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ھﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻮھﺮ، در ﻓﻠﺴﻔﮫ دﯾﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﻨﺪه ﺧﺪا، و در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺪرن ﻏﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻏﺮب در آﻏﺎز ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﻘﻞ در ﯾﻮﻧﺎن، آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ، و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺲ ﺑﺮﻗﺮار و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺮی ﻣﻌﻘﻮل، دﯾﻨﯽ، و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺴﻮس ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﭽﮫ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻧﻔﯽ ﺧﺪا در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺪرن ﻏﺮب ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎ، ﺣﻘﯿﻘﺖ، و ارزﺷﮭﺎ از ﻋﺮﺻﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﮭﯿﻠﯿﺰم ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﮔﺮاﺋﯽ و ﭘﻮچ ﮔﺮاﺋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ اﺑﺘﺬال و ذﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در آﻏﺎز و ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﻠﺴﻔﮫ روﺷﻨﮕﺮاﺋﯽ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی ، ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺧﺪا ، ﺧﺮد آدﻣﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ ﺑﺰودی ﻧﻔﯽ ﺧﺪا ﺑﮫ ﻧﻔﯽ اﯾﻦ ﺧﺮد ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺟﺎی ﺧﺮد ﺑﮫ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﻟﺬت ﭘﺮﺳﺘﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻮل و ﺧﻮد ﺧﻮ اھﯽ و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﺮاﺋﯽ و ﭘﻮچ ﮔﺮاﺋﯽ اﻧﺤﻄﺎط و اﺑﺘﺬال ﯾﺎﻓﺖ. اﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘﯽ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ی از ﻧﻔﯽ ﺧﺪا و ارزﺷﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا ھﻤﮫ ارزﺷﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺧﺪا و دﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻠﻄﮫ و ﻓﺴﺎد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻮداﮔﺮان ﻧﻔﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﺗ ﻨﺰل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ رواج اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﺳﻄﺤﯽ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر، اﺳﺘﺒﺪادی و ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮔﺸﺘﮫ

8

Made with FlippingBook flipbook maker