کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

راﯾﺞ اﺳﺖ، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻌﺒﯿﺮي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﮫ آن اﺻﻮل – ﺑﮫ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ – اﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ، درﻣﻲ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐ

ﮫ ھﻤﮫ ي آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺮد در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﺮد در ﺗﻀﺎد اﺳ ﺖ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ھﻢ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ھﻢ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. در آﻧﮭﺎ ﺳﺮﮐﻮب ، ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻟﮭﻲ ﻣﻲ آﯾﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﯿﺎت ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﻧﮭﺎدھﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ، آدم ھﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺻﻮر ﺗﻲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮي دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎزد، ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻌﻲ و ﮐﻮﺷﺸ ﺶ در ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﺘﻦ و ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﻲ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺮد اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻧﺪارد، ﺑﺎ اﺧﻼق ھﻢ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ و ﺧﺪا ھﻢ ﺗﻀﺎد دارد، ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺴﻢ» اﻟﻠﮫ اﻟﺮﺣﻤ ﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ھﻢ « ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ. ﺧﺪاﯾﻲ ﮐﮫ آﻧﺮا در ﻢ ﻣﻔﺎھﯿ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺟﮭﻨﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣ ﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﺪاﯾﻲ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار و ا ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﮫ رﺣﻤﺖ دارد و ﻧﮫ در اﯾﻦ ﺧﺪا ً رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ. اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي اﺳﺖ از ﻓﺮھﻨﮓ دﮔﺮآزاري و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺎدﯾﺴﺘﻲ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از آزار و اذﯾﺖ و رﻧﺞ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ي دﯾﮕﺮان. ﮐﺎر دﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎي ﺣﯿﻮاﻧﻲ ﻣﺎ را ﻣﮭﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ، ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در وﺟﻮدﻣﺎن ﺟﻨﺒﮫ ھﺎي روﺣﺎﻧﻲ و اﻧﺴ ﺎن دوﺳﺘﺎﻧﮫ و ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﮐﮫ از اﺻﻮل دﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻓﺎ ﺋﻖ ﺑﻮده و ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻲ ﺟﻨﺒﮫ ي روﺣﺎﻧﻲ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺧﻔﮫ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﺟﻨﺒﮫ ي ﺣﯿﻮاﻧﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ و ﻧﺎ ﺑﺮدﺑﺎر در وﺟﻮد ﻣﺎ ھﺴﺖ، رﺷﺪ ﮐﻨ ﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ِ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮد

ﻇﺎھﺮی

Made with