کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ھﺮﺣﺎل، ھﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﻲ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ ي زﺑﺎن را ﻣﻮرد ﻧﻮآوري و ﻧﻮﺳﺎزي ﻗﺮار دادﻧﺪ و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮا ن ﻋﻠﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻘﺎن ﻃﺮﺣﻲ ﻧﻮ از ﻓﺮھﻨﮓ، از ﻣﺬھﺐ و از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد

. آورد ﻣﻲ

ﺳﺒﮏ ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن

ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ي ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻼﺻﮫ ھﺎي ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن را در دو ﺑﺨﺶ ﻧﺎزل ﮐﺮده ا ﻧﺪ و در اول ھﺮ ﺑﺨﺸﻲ، اﺑﺘﺪا ﺧﻼﺻﮫ ي آن ﺑﺨﺶ را ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ. اﯾﻦ روش را ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺒﮏ ﺣﻀﺮت اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻌﺪد، دو، ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ده ﺻﻔﺤﮫ، آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﻧﺪ. ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ اول ھﺮ ﺑﺎﺑﻲ ﺧﻼﺻﮫ ي آن، ﭼﮑﯿﺪه ي ،آن ﺑﮫ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه . ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ھﻢ ھﻤﯿﻦ روش را در اﯾﻘﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ، ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ اي ﮐﮫ ﺳﺒﮏ اﯾﻘﺎن ﻣ ﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻲ اﻧﺪازد و ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﻧﻈﺮي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﯾﻘﺎن ﻗﺒﻞ از آن ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ اي را ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ از اﯾﻘﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ، ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ي ﻣﮭﻢ اﺷﺎره ﻣﻲ :ﮐﻨﻢ ﺑﺮاي آن ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ، آﯾﺎ ادراک و ﺑﺮد اﺷﺖ ﻣﺎ از اﯾﻘﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ، ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﮫ اي ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﻓﺼﻠﻲ، ﺑﺨﺸﻲ ، ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد اﯾﺸﺎن در ھﺮ ﺑﺎﺑﻲ، ﺧﻼﺻﮫ ي آن ﺑﺎب را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﺧﻂ، ﯾﮏ ﺧﻂ ﯾﺎ دو ﺧﻂ ﺑﮫ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮ ﺷﺘﮫ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و درک ﻣﺎ در ﺟﮭﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، در ﻏﯿﺮ

Made with