کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ھﻤﮕﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ . او ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ، ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻈﮭﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﻲ. ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ي اﯾﻦ دو ﺧﻼﺻﮫ، از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ، ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﻲ، ﻓﻠﺴﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻄﺎع اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ، در ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﮫ ي ﻓﺼﻞ اول اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ اول ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﻧﻘﻄﺎع » ، ﺣﻘﯿﻘﺖ « اﺳﺖ، اﻧﻘﻄﺎع ﺻﺮف. ﻣﻦ وﻗﺘﻲ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻲ ﮐﺮدم، ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ ﻟﻐﺖ اﻧﻘﻄﺎع ﭼﮫ ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻌﻲ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ دارد و ﭼﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﻘﻄﻌﺎن ﭼﮫ ي رﺗﺒﮫ ﺑﻠﻨﺪ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ً . ﻗﺒﻼ ﮐﺮدم ﮐﮫ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻔﮭﻮﻣﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻘﻲ ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮐﮫ ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﺛﺮوت ﺧﻮﺑﻲ ھﻢ ھﺴﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ِ ﺑﺮود، اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﻣﺎل و ﻣﺎدﯾﺎت ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ واژه در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ا ﺳﺖ و ﺧﯿﻠﻲ ھﻢ اھﻤﯿﺖ دارد، اﻣﺎ ﻣﻌ ﻨﻲ اﻧﻘﻄﺎع ﺧﯿﻠﻲ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن ا ﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺑﺮای اﻧﻘﻄﺎع ﭘﺮدازﯾﻢ. در ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﮫ ي ﻓﺼﻞ اول

ﻣﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﻣﻲ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮫ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ آن ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪ ا ﯾﺸﺎن دوﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ً ھﻢ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ دھﻨﺪ. اول آﻧﮑﮫ اﻧﻘ اﯾﺸﺎن ﻄﺎع را ﺑﮫ اﯾﻦ

Made with