کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ، دﺳﺘﻤﺎن را ﺟﻠﻮي دﯾﮕﺮي دراز ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮﯾﻢ از ﻣﺎ ﺳﻮي اﻟﻠﮫ ، از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ ، ھﻤﮫ ﮐﺲ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﻲ ً دﺳﺖ آورد ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺧﻮدش را اداره ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣ ﺤ ﺘﺎج ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﻧﺸﻮد، ﺧﻮدش را ﭘﯿﺶ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ذﻟﯿﻞ ﻧﮑﻨﺪ، ﮔﺪاﯾﻲ ﻧﮑﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺴﺎن دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮد . اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ذﻟﯿﻞ ﻧﺸﻮد و ﭘﯿﺶ ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﺑﮫ ﺧﻮاري ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ، ﺑﺮاي ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﻲﺧﯿﻠ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﻨﻲ ﻣﻌ اﻧﻘﻄﺎع را ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻨﺘﻲ اش ﮐﮫ در ﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ و آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺎ ﺘﺼﻮﻣ ن آن را ﻣﻲ ﻓﮭﻤ ﯿﺪﻧﺪ، ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮﮐﻞ و ﺑﺮﯾﺪن از دﻧﯿﺎ ، در ﻧﻈ ﺮ اﻧﺪ. ﮫ ﮔﺮﻓﺘ اﮐﻨﻮن اﻧﻘﻄﺎع ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﺗﺤﺼﯿﻞ ً ﺣﺘﻤﺎ

ﮐﻨﺪ، ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﻲ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ ﺟﻠﻮي دﯾﮕﺮان دراز ﻧﮑﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮑﻲ از ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ. ﺳﻮم ي ﺎﻣﻌﻨ اﻧﻘﻄﺎع در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺻﻠﻲ اﯾﻦ واژه اﺳﺖ ﺷﺒﺎھﺖ دارد. آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ذھﻨﺶ را ﻣﻘﻠﺪ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﻧﮑﻨﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ھﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ھﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد. ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻓﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻄﺎع ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻔﻲ واﺑﺴﺘﮕ ﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺑﺎورھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﺎﻣﻌﮫ، اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن، و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﮫ آﺧﻮﻧﺪ، ﺶ، ﮐﺸﯿ و ھﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ . و اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ

، ﺑﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻲ

Made with